Обратно Заседание № 35 на ПК по здравеопазване и социална политика от 18.11.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

18.11.2020 г., 09,30 ч., онлайн 

чрез CISCO Webex Meeting – връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Информация относно ситуацията в Столична община във връзка с пандемията от коронавирус SARS-CoV-2

Д-р А. Койчев, дм – председател на ПК по ЗСП

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад  № СОА20-МЦ29-490/2/13.11.2020 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО