Обратно Заседание № 33 на ПК по здравеопазване и социална политика от 11.11.2020 г.

 

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

11.11.2020 г., 09.00 ч., 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-337/4/30.10.2020 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 пет години.

д-р Антон Койчев, д.м.,

д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов

2

Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-427/3/02.11.2020 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев, д.м.,

д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов

3

Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-439/2/30.10.2020 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – лампи за дезинфекция на въздуха с UVC и смяна на дограмата.

д-р Антон Койчев, д.м.,

д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов

4

Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-281/3/30.10.2020 г. относно даване на разрешение на „Медицински център XVI-София“ ЕООД – в ликвидация да извърши продажба на дълготрайни материални активи.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов

5

Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-393/3/30.10.2020 г. относно отпускане на средства във връзка с приключване на процедурата по ликвидация на „Диагностично консултативен център X-София“ ЕООД – в ликвидация.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов

6

Писмо № СОА20-МЦ29-535/04.11.2020 г. относно определяне на представител в конкурсни комисии – 20.11.2020 г., 11.30 и 12.00 ч.

Д-р Б. Петров – изп. директор на Пета МБАЛ-София ЕАД

7

Писмо № СОА20-МЦ29-541/05.11.2020 г. относно определяне на представител в конкурсна комисия – 20.11.2020 г., 11.00 ч.

Д-р Б. Петров – изп. директор на Пета МБАЛ-София ЕАД

8

Разни

 


Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад  № СОА20-ВК66-9283/04.11.2020 г. относно предоставяне на целеви субсидии на общински лечебни заведения за болнична помощ за закупуване на медицинска апаратура за диагностика на пациенти с COVID-19

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО


 Извънредни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад  № СОА20-ВК66-7501/15.09.2020 г. относно приемане на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Писмо № СОА20-ВК66-7501/3/27.10.2020 г. относно обобщена справка след проведените писмени консултации във връзка с приемане на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Становище № СОА20-ВК66-9476/10.11.2020 г. относно проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община – във връзка с усложнената епидемична обстановка

Малина Едрева – общински съветник

Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

 

Малина Едрева – общински съветник

Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО