Обратно Заседание № 32 на ПК по здравеопазване и социална политика от 04.11.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

04.11.2020 г., 09.30 ч., 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад № СОА20-ВК66-8488/3/27.10.2020 г. относно разрешаване разходването на средства от дарителската сметка на Столична община № BG54SOMB91303133008302

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА20-ВК08-10347/2/16.10.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдавани под наем за срок от 10 години на част от сграда с идентификатор 68134.513.6.1 и предназначение за „здравно заведение“, както и гараж в стопанския двор на същата сграда – частна общинска собственост

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

 

.3

Доклад № СОА20-ВК08-11142/1/03.10.2020 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Помощ в кризисна ситуация“, процедура BG05M9OP001-2.101 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансиран съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101-0151-С01, между р-н „Средец“ – СО като бенефициент, заедно с р-н „Триадица“зСО като партньор и МТСП

Тр. Трайков – кмет на р-н „Средец“

4

Писмо № СОА20-МЦ29-478/1/27.10.2020 г. относно искане на опрощаване, алтернативно определяне на гратисен период, на задълженията за плащане по договор за паричен заем

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ ХІІ-София ЕООД

 

5

Писмо № СОА18-ВК66-5437/11/05.06.2020 г. относно удължаване на гратисния период на отпуснати заеми на МЦ-1 Банкя ЕООД – в ликвидация

В.Савов - ликвидатор

6

Писмо № СОА20-МЦ29-500/27.10.2020 г. относно определяне на представител в конкурсни комисии – 10.11.2020 г., 11.30 и 12.30 ч.

Д-р Б. Петров – изп. директор на Пета МБАЛ-София ЕАД

7

Разни