Обратно Заседание № 30 на ПК по здравеопазване и социална политика от 21.10.2020 г.

Дневен ред на  извънредно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

21.10.2020 г., онлайн

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3323/2/19.10.2020 г. относно закупуване на медицинско оборудване - „Система за дозирано подаване на кислород“ за нуждите на „Втора мнгопрофилна болница за  активно лечение-София“ ЕАД, чрез целева субсидия

Дончо Барбалов - зам.- кмет на СО

2

Разни