Обратно Заседание № 29 на ПК по здравеопазване и социална политика от 07.10.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

07.10.2020 г., 09.00 ч., онлайн

чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9356/2/21.09.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Асоциация детско сърце“ върху общинска двуетажна сграда с административен адрес , ул. „Янко Крайков“ № 3, м. „Крива река“, район „Красно село“, град София за срок от 10 /десет/ години.

 

Росина Станиславова – кмет на р-н „Красно село“

2

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8065/5/29.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар, стоматологичен кабинет и лекарски кабинет за очни болести, находящи се в сградата на здравна служба с. Лозен, район „Панчарево“ за здравно обслужване на населението.

 

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

3

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-264/2/17.09.2020 г. относно удължаване на гратисния период по договори за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX-София“ ЕООД.

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

 

4

Доклад вх. № СОА20-МЦ29-93/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие на „Диагностично-консултативен център  XI-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив и определяне на нов гратисен период по договор за отпускане на заем от Столична община на лечебното заведение.

 

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

 

5

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-262/2/23.09.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

 

6

Доклад вх. № СОА20-ВК66-7753/23.09.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център III– София“ ЕООД чрез непарична вноска.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

 

7

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5578/1/23.09.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД чрез непарична вноска.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

 

8

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5482/1/23.09.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център V – София“ ЕООД чрез непарична вноска.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

 

9

Доклад вх. № СОА20-ВК66-7752/23.09.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

 

10

Заявление № СОА20-МЦ29-439/29.09.2020 г. относно лампи за дезинфекция и смяна на дограма със собствени средства

Д-р Л. Иванова  – управител на „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД

11

Писмо № СОА20-МЦ29-427/18.09.2020 г. относно закупуване на апаратура – костен остеоденситометър – за нуждите на „ДКЦ ХІV-София“ ЕООД със собствени средства

Д-р М. Димов  - управител

12

Писмо № относно спешно закупуване на компютърен томограф за нуждите на „Пета МБАЛ-София“ ЕАД със средства на Столична община

Д-р Борил Петров – изп. директор

13

Писмо № СОА20-МЦ29-337/28.07.2020 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-обект, находящ се в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков – управител

14

Писмо № СОА20-МЦ29-446/30.09.2020 г. относно извършване на спешен ремонт на покрив и помещения в сградата на „ДКЦ ХХV-София“ ЕООД със собствени средства

Д-р Ст. Карамфилов – управител

15

Справка № СФИ20-ВК66-172/49/01.10.2020 г. относно финансови отчети на общинските търговски дружества – лечебни заведения за месец юли на 2020 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

16

Разни