Обратно Заседание № 28 на ПК по здравеопазване и социална политика от 23.09.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

23.09.2020 г., 09.00 ч., 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка" ще се излъчва на живо във Facebook на страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС, граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могта да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА20-ВК66-7245/08.09.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.004-0047-C03 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, ОП „РЧР“ 2014-2020 г.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА19-ВК66-7750/1/20.07.2020 г. относно издаване на решение за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително № 0050/20.07.2001 г. за водоползване на минерална вода, изм. и продължено с Решение № 248/05.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите с титуляр „Национална специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД с ЕИК 121461642, от водовземно съоръжение Сондаж № 1хг към находище на минерална вода „София-Овча купел“ – изключителна държавна собственост № 80 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, предоставено на Столична община с решение № 37/04.02.20011 г. на министъра на околната среда и водите – безвъзмездно за ползване и управление за срок от 25 години, материализирани в ново разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващи съоръжения.

Арх. Здр. Здравков – гл. архитект на София

3

Доклад № СОА20-ВК66-7310/09.09.2020 г. относно провеждане на конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ - общински еднолични акционерни дружества

Д. Барбалов

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

4

Доклад № СОА20-ВК66-7312/09.09.2020 г. относно провеждане на конкурс за избор на управители на лечебни заведения за извънболнична помощ - общински еднолични дружества с ограничена отговорност

Д. Барбалов

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

5

Доклад № СОА20-МЦ29-147/1/09.04.2020 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средтва дълготраен материален актив

Д. Барбалов

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

6

Доклад № СОА20-МЦ29-412/1/17.09.2020 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 28.09.2020 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД

Д-р А. Койчев, дм – общински съветник, председател на ПК по ЗСП

7

Доклад № СОА20-МЦ29-284/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие „Пета МБАЛ-София“ ЕАД да закупи със собствени сведства дълготраен материален актив

Д. Барбалов

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

8

Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-384/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д. Барбалов

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

9

Искане № СОА20-МЦ29-393/27.08.2020 г. за финансиране за изплащане на задължения на „Диагностично-консултативен център Х-София“ ЕООД – в ликвидация

В. Савов - ликвидатор

10

Писмо № СОА20-МЦ29-344/31.07.2020 г. относно ремонт на канализационна система и покрив

Д-р Цв. Зафирова – управител на СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД

11

Писмо № СОА20-МЦ29-376/20.08.2020 г. относно лошото състояние на ВиК мрежата в сградата на „ДКЦ ХХІХ-София“ ЕООД

Д-р Р. Спасова - управител

12

Писмо № СОА20-МЦ29-333/24.07.2020 г. относно съдействие за погасяване на задължение за консумирана електрическа енергия

Д-р Й. Георгиева – управител на ДКЦ ХVІ-София ЕООД

13

Писмо № СОА20-НЦ62-724/30.07.2020 г. относно становище и разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД

Д-р А. Попова - управител

14

Писмо № СОА20-МЦ29-416/10.09.2020 г. относно отпускане на финансови средства за закупуване на нов апарат за скрининг и диагностика на рак на млечната жлеза

Доц. д-р А. Иванов – изп. директор на ІV МБАЛ-София ЕАД

15

Писмо № СОА20-МЦ29-337/28.07.2020 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-обект, находящ се в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков - управител

16

Писмо № СФИ20-ВК66-172/32/27.07.2020 г. относно финансови отчети на общинските търговски дружества – лечебни заведения за месец май 2020 г.

Справка за непредставени отчети на управители и контрольори на ОЛЗ за ІІ тримесечие на 2020 г.

Справка № СФИ20-ВК66-172/45/16.09.2020 г. относно основните финансово-икономически показатели и отчет за изпълнение на бизнес-плана на общинските търговски дружества – лечебни заведения за първо шестмесечие на 2020 г.

Справка № СФИ20-ВК66-172/42/16.09.2020 г. относно възнагражденията на управителинет и контролни органи на общинските търговски дружества-лечебни заведения за първо шестмесечие на 2020 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

17

Покана № СЗД20-МЦ29-698/1/09.09.2020 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 29.09.2020 г. от 10.00 ч.

Д-р С. Лазарова – управител на ДКЦ ХХІV-София ЕООД

18

Благодарствено писмо № СОА20-МЦ29-406/04.09.2020 г.

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

19

Отчети и справки №№ СОА20-МЦ29-338/29.07.2020, СОА20-МЦ29-200/1/29.07.2020, СОА20-МЦ29-177/2/31.07.2020, СОА20-МЦ29-225/22.05.2020, СФИ20-ТД26-250/1/13.07.2020, СОА20-МЦ29-332/24.07.2020, СОА20-МЦ29-184/1/28.07.2020, СОА16-МЦ29-49/32/29.07.2020, СОА20-МЦ29-212/2/31.07.2020, СФИ20-ТД26-117/89/29.07.2020, СФИ20-ТД26-117/97/04.08.2020,

Изп. директори и управители на ОЛЗ

20

Отчети №№ СОА20-ТД26-6867/20.07.2020, СФИ20-МЦ29-7/158/24.08.2020, СОА20-МЦ29-356/06.08.2020, СОА20-МЦ29-190/1/30.07.2020, СОА20-МЦ29-199/1/30.07.2020, СОА20-ГР94-519/2/30.07.2020, СОА20-ГР94-3819/30.07.2020, СОА20-МЦ29-175/3/30.07.2020, СОА20-ГР94-1395/1/30.07.2020, СОА20-ГР94-3844/31.07.2020, СОА20-ГР94-2008/1/31.07.2020, СОА20-МЦ29-209/1/04.08.2020, СОА20-ГР94-3798/29.07.2020, СОА20-МЦ29-187/1/30.07.2020, СОА19-МЦ29-205/4/29.07.2020, СОА20-ГР94-3774/28.07.2020 г., СОА20-ГР94-3807/30.07.2020 г., СОА20-ГР94-3819/30.07.2020, СОА20-МЦ29-195/1/29.07.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/142/03.08.2020, СФИ20-МЦ29-5/133/07.08.2020, СФИ20-МЦ29-7/148/07.08.2020, СФИ20-МЦ29-7/146/07.08.2020, СФИ20-МЦ29-7/147/07.08.2020, СФИ20-МЦ29-7/145/07.08.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/149/07.08.2020

Контрольори на ОЛЗ

21

Разни