Обратно Заседание № 26 на ПК по здравеопазване и социална политика от 29.07.2020 г.

Дневен ред на редовно ааседание на ПК по здравеопазване и социална политика

29.07.2020 г., 09.30 ч., онлайн,

чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес: -bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА20-ВК66-5779/1/20.07.2020 г. относно план за действие за 2020 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА20-ВК08-6235/1/20.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част – помещение с площ 14,20 кв.м., заедно с 4,85 кв.м., припадащи се към него идеални части от общите части на сградата, разположено на втория етаж в триетажна административна сграда, с. Чепинци, р-н „Нови Искър“, за срок от пет години, за осъществяване на здравна дейност (стоматологичен кабинет)

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

3

Доклад № СОА20-МЦ29-74/6/16.07.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

4

Доклад № СОА19-ВК66-8935/2/16.07.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Панчарево“ ЕООД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

5

Писмо № СОА20-МЦ29-328/21.07.2020 г. относно апаратура и имущество на закритото „Отделение за недоносени деца“ към УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

6

Писмо № СОА20-МЦ29-93/21.02.2020 г. относно даване на съгласие за сключване на договор за закупуване на CR система за нуждите на „ДКЦ ХІ-София“ ЕООД и отпускане на гратисен период по договор за паричен заем

Т. Евтимова - управител

7

Писмо № СОА20-НЦ62-672/16.07.2020 г. относно искане за отмяна на решение № 372 от 13.06.2019 година

Св. Чернев – президент на нац организация „Малки български хора“

8

Разни