Обратно Заседание № 25 на ПК по здравеопазване и социална политика от 22.07.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

22.07.2020 г., 09.00 ч. 

чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА20-ВК66-5264/01.07.2020 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА16-ПП00-13/539/16.07.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.0019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно – социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 201-2020“.

А. Атанасова

И. Савина – зам.-кметове на СО

3

Доклад № СОА20-ВК08-2174/3/14.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от десет години, на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър“, за осъществяване на здравна дейност (лекарски и стоматологични кабинети).

Д- Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

4

Доклад № СОА19-ДИ05-1798/13/09.07.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Красно село“ при Агенцията за социално подпомагане на имоти – публична общинска собственост.

Р. Станиславова – кмет на р-н „Красно село“

5

Доклад № СОА20-ВК08-5537/3/14.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Латин Колев“, кв. Требич, район „Надежда“.

Д. Димов – кмет на р-н „Надежда“

6

Доклад № СОА20-ВК08-6520/1/15.07.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на  ползване върху имот – частна общинска собственост.

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

7

Доклад № СОА20-ВК08-6985/1/15.07.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на  ползване върху имот – частна общинска собственост.

И. Цеков – кмет на р-н „Искър“

8

Доклад № СОА20-ВК08-5837/1/08.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част с обща площ 28.93 кв. м., от самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 129150.7105.1047.2.1, разположен в сградата с идентификатор 129150.7105.1047.2, с. Железница, район „Панчарево“, за срок от 5 /пет/ години – за стоматологичен кабинет.

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

9

Доклад № СОА20-ВК66-5807/16.07.2020 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2019 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителни съвети, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2019 г., попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти.

Николай Стойнев,

д-р Антон Койчев, Карлос Контрера, Прошко Прошков,

д-р Дончо Барбалов

10

Доклад № СОА20-ВК66-5805/16.07.2020 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Николай Стойнев,

д-р Антон Койчев, д.м.,

д-р Дончо Барбалов

11

Доклад № СОА20-ВК66-5809/16.07.2020 г. относно приемане  годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2019 г. на общинските дружества в ликвидация.

Николай Стойнев,

д-р Антон Койчев, д.м.,

д-р Дончо Барбалов

12

Доклад вх.№СОА19-ВК66-8938/1/16.07.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „ДКЦ XV-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.

Д-р Антон Койчев,

Д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов

13

Писмо № СФИ20-ВК66-367/08.07.2020 г. относно разпореждане със сградата на „МЦ ХVІ-София“ ЕООД – в ликвидация

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

14

Писмо № СОА20-МЦ29-274/19.06.2020 г. относно закупуване на рентгенов апарат за нуждите на „ДКЦ ХVІІ-София“ ЕООД

Д-р К. Петров - управител

15

Писмо № СОА20-НЦ62-647/09.07.2020 г. относно иницииране на законодателни промени, свързани с насърчаване на програмите за ранна дефибрилация и използването на автоматични външни дефибрилатори в България

М. Манушева – председател на Фондация „Първите три минути“

16

Писмо № СОА20-МЦ29-316/15.07.2020 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 30.07, 10.00 ч.

Проф. д-р Цв. Димитров  – изп. директор на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

17

Писмо № СОА20-МЦ29-323/16.07.2020 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 04.08, 09.00 ч.

Л. Асенова – управител на „ДКЦ ХХ-София“ ЕООД

18

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад  № СОА20-ВК08-4869/4/21.07.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост

К. Павлов – кмет на р-н „Лозенец“

2

Доклад № СОА20-ВК66-2948/09.04.2020 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за обществена подкрепа „Развитие“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база

А. Атанасова – зам.-кмет на СО