Обратно Заседание № 24 на ПК по здравеопазване и социална политика от 15.07.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

15.07.2020 г., 09.00 ч., 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. относно приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Писмо № СОА20-МЦ29-284/29.06.2020 г. относно разрешение за закупуване на ДМА за нуждите на отделение по „Обща и клинична патология“

Д-р Б. Петров – изп. директор на Пета МБАЛ-София ЕАД

3

Писмо № СОА20-МЦ29-304/08.07.2020 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 21.07, 10.30 ч.

Писмо № СЗД20-МЦ29-460/18.06.2020 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 22.07., 10.30 ч.

Д-р Б. Петров – изп. директор на Пета МБАЛ-София ЕАД

4

Писмо-заявление № СОА20-МЦ29-266/17.06.2020 г. относно служебен паркинг в ДКЦ ХХІІ, база „Коперник“

Д-р Л. Иванова - управител

5

Писмо № СОА20-МЦ29-274/19.06.2020 г. относно закупуване на рентгенов апарат за нуждите на „ДКЦ ХVІІ-София“ ЕООД

Д-р К. Петров - управител

6

Писмо № СОА20-МЦ29-23/1/13.05.2020 г. относно разрешение за закупуване на апаратура за нуждите на клинична лаборатория със собствени средства

Д-р Ст. Карамфилов – управител на ДКЦ ХХV-София ЕООД

7

Докладна записка № СОА20-МЦ29-264/16.06.2020 г. относно удължаване на гратисния период на заем

Д-р Р. Спасова – управител на „ДКЦ ХХІХ-София“ ЕООД

8

Писмо № СОА20-МЦ29-281/26.06.2020 г. относно даване на разрешение от СОС за продажба на ДМА, собственост на „МЦ ХVІ-София“ ЕООД на „ДКЦ ХІ-София“ ЕООД

Валентин Савов – ликвидатор

9

Писмо № СОА20-МЦ29-265/17.06.2020 г. относно отпускане на заем на „МЦ 1-Банкя“ ЕООД – в ликвидация за изплащане на възнаграждения на служители и ТБО

Валентин Савов – ликвидатор

10

Отчети №№ СОА20-МЦ29-151/07.04.2020, СОА19-МЦ29-329/5/07.04.2020 г. и СОА19-МЦ29-330/3/07.04.2020 г. на ликвидатора на МЦ 16, ДКЦ 10 и МЦ1-Банкя

Валентин Савов

11

Писмо № СФИ20-ВК66-172/261/26.06.2020 г. относно финансови отчети на общинските търговски дружества – лечебни заведения за месец април 2020 г.

Писмо № СФИ20-ВК66-172/23/12.06.2020 г. относно справка за възнагражденията на управителните и контролни органи на общинските търговски дружества – лечебни заведения за първото тримесечие на 2020 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

12

Отчети №№ СОА20-МЦ29-163/21.04.2020 г., СОА20-МЦ29-212/13.05.2020 г., СФИ20-ТД26-117/31/27.04.2020 г., СОА20-МЦ29-177/28.04.2020 г., СОА20-МЦ29-183/29.04.2020 г., СОА20-МЦ29-181/29.04.2020 г. на управители и директори на общински лечебни заведения

 

13

Отчети №№ СОА19-ГР94-2127/4/12.05.2020 г., СОА19-МЦ29-196/3/29.04.2020 г., СФИ20-МЦ29-5/47/05.05.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/47/18.05.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/39/05.05.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/42/05.05.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/41/05.05.2020 г., СОА20-ГР94-2008/12.05.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/46/13.05.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/40/05.05.2020 г., СОА20-МЦ29-195/30.04.2020 г., СОА20-МЦ29-188/30.04.2020 г., СОА20-МЦ29-201/05.05.2020 г., СОА20-МЦ29-203/05.20.2020 г., СОА20-МЦ29-204/05.05.2020 г., СОА20-МЦ29-179/29.04.2020 г., СОА20-ГР94-2436/29.05.2020 г., СОА20-ГР94-2436/1/15.06.2020 г., СОА20-МЦ29-186/30.04.2020 г., СОА20-МЦ29-187/30.04.2020 г., СОА20-ГР94-519/1/27.04.2020 г., СОА20-МЦ29-173/27.04.2020 г., СОА20-МЦ29-175/27.04.2020 г., СОА20-МЦ29-171/27.04.2020 г., СОА20-МЦ29-194/30.04.2020 г., СОА20-МЦ29-209/12.05.2020 г. на контрольори на общински лечебни заведения

 

14

Разни