Обратно Заседание № 23 на ПК по здравеопазване и социална политика от 09.07.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

09.07.2020 г., 09.00. ч., 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА20-ВК08-7893/25.06.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Дианабад“, бл. 7 ет. 1.

Д-р Д. Георгиев – кмет на р-н „Изгрев“

 

2

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4350/5/06.07.2020 г. относно кандидатстване по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от І до ХІІ клас по Фонд „Социална закрила“ /ФЗС/ към МТСП

А. Атанасова

И. Савина – зам.-кметове на СО

 

3

Доклад № СОА20-ВК66-5255/01.07.2020 г. относно допълнение на Решение № 377/27.06.2019 г., допълнено с Решение № 645/17.09.2019 г. на СОС – даване на съгласие за допълнително предоставяне на 355 кв.м. прилежаща площ около едноетажна сграда с идентификатор 68134.503.672.1 и застроена площ от 255 кв.м., която е част от имот-частна общинска собственост с идентификатор 68134.503.672, АЧОС № 1530/04.06.2013 г. на р-н „Сердика“ в гр. София, ул. „Лазар Михайлов“ № 54

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

4

Писмо № СОА20-МЦ29-276/1/23.06.2020 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

 

5

Разни