Обратно Заседание № 22 на ПК по здравеопазване и социална политика от 24.06.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

24.06.2020 г., 09.00 ч.,

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4332/04.06.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „ДКЦ V- София“ ЕООД, чрез непарична вноска.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

2

Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-19/2/04.06.2020 г. относно даване на съгласие „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – хардуер и софтуер за надграждане на ехографски апарат.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

3

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4669/12.06.2020 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ VII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

4

Разни

 


Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад  № СОА20-ВК66-4860/18.06.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА20-МЦ29-256/1/22.06.2020 г. относно даване на съгласие на “Втора МБАЛ-София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

3

Доклад № СОА20-ВК66-2075/05.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

С. Христова, Б. Ботев, М. Христова, Д. Тонова, М. Лалов, И. Божков, К. Контрера, Б. Иванов и Б. Бонев – общински съветници