Обратно Заседание № 21 на ПК по здравеопазване и социална политика от 17.06.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

17.06.2020 г., 09.00 ч., 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. относно приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Писмо № СФИ20-ВК66-172/14/09.06.2020 г. относно непредставени отчети на управители и контрольори на ОЛЗ

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Писмо № СФИ20-ВК66-172/19/11.06.2020 г. относно представени финансови отчети на общ. търговски дружества за І .-во тримесечие на 20202 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Писмо № СОА20-МЦ29-256/12.06.2020 г. относно искане на разрешение за закупуване на ДМА – автоматизирана система за изолиране на ДНК/РНК със съвместно финансиране с Български червен кръст за нуждите на „Микробиологична лаборатория“ при извършване на тестване за COVID-19

Доц. дСт. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София

5

Писмо № СОА20-МЦ29-254/11.06.2020 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 01.07.2020 г., 10,00 ч.

Доц. дСт. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София

6

Писмо № СОА20-МЦ29-255/12.06.2020 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 23.06, 11.00 ч.

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД

7

Разни