Обратно Заседание № 20 на ПК по здравеопазване и социална политика от 10.06.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопзаване и социална политика

10.06.2020 г., 09.00 ч. 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4132/28.05.2020 г. относно откриване на нова социално услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания / с приоритет лица, употребяващи психоактивни вещества и/или алкохол/“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад вх.№ СОА20-ПП00-2/18/04.06.2020 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Ремонтни дейности на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

А. Атанасова

И. Савина – зам.-кметове на СО

3

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-165/2/04.06.2020 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д-р А.Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д. Барбалов

4

Доклад вх.№СОА19-МЦ29-294/2/04.06.2020 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на  „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 10 години.

Д-р А.Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д. Барбалов

5

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4335/04.06.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД, чрез непарична вноска.

Д-р А.Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д. Барбалов

6

Писмо № СОА20-МЦ29-238/03.06.2020 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р Б. Петров – изп. Директор на Пета МБАЛ-София

7

Писмо № СОА20-МЦ29-239/03.06.2020 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р Б. Петров – изп. Директор на Пета МБАЛ-София

8

Писмо № СОА20-МЦ29-243/04.06.2020 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ 12-София ЕООД

9

Разни