Обратно Заседание № 18 на ПК по здравеопазване и социална политика от 27.05.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

27.05.2020 г., 09.00 ч., 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА20-ВК08-5083/1/24.04.2020 г. относно даване на съгласие за общинско сътрудничество и одобрение на споразумение за партньорство между район „Оборище“ и район „Витоша“ за участие с проектно предложение по програма „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Николай Александров – кмет на р-н „Оборище“

2

Доклад № СОА20-ВК08-2486/5/03.04.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Тишина“ върху част от имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ж.к. „Стрелбище“

Д. Божилов – кмет на р-н „Триадица“

3

Доклад № СОА20-ВК66-3323/28.04.2020 г. относно закупуване на медицинско оборудване – „Система за дозирано подаване на кислород“ за нуждите на Втора многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД чрез целева субсидия

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Доклад № СОА20-ВК66-3906/20.05.2020 г. относно даване на разрешение за разпоредителна сделка с ДМА на „Втора МБАЛ-София“ ЕАД

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Молба № СОА20-НЦ62-153/5/19.05.2020 г. относно съвместна дейност със 139 ОУ „Захарий Круша“

Илонка Александрова – председател на Фондация „Образователно равенство аутизъм“ - България

6

Отчети №№ СОА20-МЦ29-150/07.04.2020, СФИ20-МЦ29-11/2/07.04.2020 г., СФИ20-МЦ29-11/3/07.04.2020 г СФИ20-МЦ29-11/4/07.04.2020 г , СФИ20-МЦ29-11/5/07.04.2020 г, СФИ20-МЦ29-11/6/07.04.2020 г, СОА20-МЦ29-190/30.04.2020 г., СОА19-МЦ29-195/4/04.05.2020 г, СОА20-МЦ29-198/04.05.2020 г., СОА20-МЦ29-199/04.05.2020 г., СОА18-ГР94-2375/6/12.05.2020 г., СОА20-ГР94-2019/12.05. 2020 г., СФИ20-МЦ29-7/46/13.05.2020 г.,  – за сведение

контрольори на ОЛЗ

7

Отчети №№ СФИ20-МЦ29-7/38/04.05.2020 г., СОА20-МЦ29-200/04.05.2020 г.

Управители на ОЛЗ

8

Писмо № СОА17-МЦ29-126/59/14.05.2020 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р М. Димов – управител на ДКЦ ХІV-София ЕООД

9

Разни