Обратно Заседание № 17 на ПК по здравеопазване и социална политика от 13.05.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

13.05.2020 г., 09.00 ч., 

онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting,

и ще се излъчва във фейсбук страницата на СОС 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА20-ВК66-2819/2/05.05.2020 г. относно решение на СОС за изменение и допълнение на Решение № 130 от 16.04.2020 г. във връзка с функционирането на Център за кризисно настаняване на бездомни лица и временно преместване на Център за временно настаняване „Свети Георги“

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Финансови отчети №№ СФИ20-ВК66-172/3/9.03.2020 г. и СФИ20-ВК66-172/0/30.04.2020 г. на ОЛЗ за м. 01 и м. 02.2020 г. – за сведение

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Писмо № СОА20-ВК66-3350/29.04.2020 г. относно разработване на “Методика за отпускане на целеви заеми за лечебни заведения за доболнична помощ”

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Писмо № СОА20-МЦ29-196/04.05.2020 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия за неприсъствен конкурс

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

5

Отчети №№ СФИ20-МЦ29-7/38/04.05.2020, СОА20-МЦ29-122/1/30.03.2020 г., СФИ20-ТД26-154/5/17.03.2020 г., – за сведение

Управители на ОЛЗ

6

Отчети №№ СОА19-МЦ29-202/4/29.04.2020 г., СОА20-МЦ29-117/1/28.04.2020 г.,

Контрольори на ОЛЗ

7

Разни