Обратно Заседание № 16 на ПК по здравеопазване и социална политика от 29.04.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

29.04.2020 г., 09.00 ч., 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА20-ВК66-3218/24.04.2020 г. относно програма на Столична община за скринигово изследване с „Бърз тест“ за COVID-19 на служители на Столична община с повишен риск от заразяване поради естеството на работа и контактни на лицата с положителен резултат

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

2

Доклад № СОА20-ВК66-3164/22.04.2020 г. относно финансиране на лечебни заведения за болнична помощ еднолични акционерни дружества със 100 процента общинско участие в капитала за медицински дейности за лечение и наблюдение на COVID-19

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

3

Доклад № СОА20-ВК08-809/10.03.2020 г. относно провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения /кабинети/ в общински нежилищен имот, находящ се в кв. “Враждебна”, ул. “28-ма” – публична общинска собственост със срок от 3 /три/ години

Л. Донкова – кмет на р-н Кремиковци

4

Доклад № СОА19-ВК08-16017/4/25.02.2020 г. относно публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение, разположено на първия етаж в сградата на 170 СУ “Васил Левски” гр. Нови Искър

Д. Райчева – кмет на р-н Нови Искър

5

Доклад № СОА19-ВК66-8937/3/04.03.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

6

Доклад № СОА19-МЦ29-553/2/04.03.2020 г. относно даване на съгласие „ДКЦ ХХV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

7

Доклад № СОА19-МЦ29-583/1/04.03.2020 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ ХХІХ-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д. Барбалов

8

Доклад № СОА19-ВК66-8927/05.03.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д. Барбалов

9

Доклад № СОА20-ВК66-2151/09.03.2020 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ ХVІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

10

Отчети №№ СФИ20-МЦ29-11/7/22.04.2020, СОА20-ГР94-1683/13.04.2020, СФИ20-МЦ29-11/5/07.04.2020, СОА20-МЦ29-139/25.03.2020,  СОА20-ГР94-1395/16.03.2020, СОА20-МЦ29-117/13.03.2020, СФИ19-МЦ29-5/406/21.02.2020, СФИ19-МЦ29-4/304/11.02.2020 на контрольори на общински лечебни заведения – за сведение

 

11

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад  № СОА20-ВК66-3261/27.04.2020 г. относно проект на Решение за отмяна на заповеди № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. и № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. на кмета на Столична община

Тома Белев – общински съветник

2

Доклад № СОА20-МЦ29-176/2/28.04.2020 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов