Обратно Заседание № 15 на ПК по здравеопазване и социална политика от 15.04.2020 г.

Дневен ред на извънредно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

15.04.2020 г., 11,00 ч., чрез CISKO Webex Meeting-връзка

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК66-2983/10.04.2020 г. относно осигуряване на финансов ресурс, под формата на целеви заеми за заплащане на възнаграждения в общинските лечебни заведения за извънболнична помощ, в условията на разпространение на COVID-19

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д. Барбалов

2

Доклад № СОА20-ВК66-2789/03.04.2020 г. относно предприемане на извънредни действия по отношение изпълнение на процедурата за 2020 г. на Столична програма „Социални иновации“, приета с Решение № 287/17.05.2018 г. на Столичния общински съвет

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА20-ВК66-2819/06.04.2020 г. относно решение на СОС относно функционирането на Център за кризисно настаняване на бездомни лица

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

4

Писмо № ССД20-ВК08-60/24.03.2020 г. относно Заповед на Кмета на Столична община – за сведение

М. Йовчева – директор на дирекция СУДВ – СО

5

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад  № СОА20-ВК08-4735/1/10.04.2020 г. относно даване на съгласие районните администрации да кандидатстват по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Всички районни кметове

2

Доклад № СОА20-ВК08-4735/2/10.04.2020 г. относно даване на съгласие районните администрации да кандидатстват самостоятелно и в партньорство по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Всички районни кметове