Обратно Заседание № 14 на ПК по здравеопазване и социална политика от 11.03.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

11.03.2020 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК66-2035/05.03.2020 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2019 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г.

Елен Герджиков – председател на СОС

2

Доклад вх.№ СОА19-ТД26-15814/2/05.03.2020 г. относно даване съгласие на „Пазари Възраждане“ ЕАД да учреди безвъзмездно право на ползване на Регионална съюзна организация – София към Съюза на слепите в България

Н. Стойнев

Пр. Прошков – общински съветници

3

Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-1798/7/19.02.2020 г. относно участие на район „Красно село като партньор в проект по Програма AMIF-2019-AG-CALL на Европейската комисия

Р. Станиславова – кмет на р-н „Красно село“

4

Писмо № СОА19-ДИ04-1460/3/14.01.2020 г. относно движими вещи – частна държавна собственост, които представляват придобита апаратура в изпълнение на Предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ /ПДП № 4/

К. Ананиев – министър на здравеопазването на Р България

5

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад  № СОА20-ВК66-1356/13.02.2020 г. относно възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес, в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-0102 „Патронажна грижа - София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“.

А. Атанасова – зам.- кмет на СО