Обратно Заседание № 13 на ПК по здравеопазване и социална политика от 04.03.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

04.03.2020 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА19-ВК08-874/4/19.02.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

2

Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-1798/7/19.02.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално подпомагане“-„Красно село“ при Агенцията за социално подпомагане на част от имот-публична общинска собственост

Т. Петков – кмет на р-н „Витоша“

3

Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-1798/6/19.02.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“-„Красно село“, филиал „Овча купел“ на част от имот-публична общинска собственост

А. Стефанов – кмет на р-н „Овча купел“

4

Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-585/2/19.02.2020 г. относно удължаване на гратисния период за отпускане на заем от Столична община на „ДКЦ V-София“ ЕООД

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

5

Покана № СОА20-МЦ29-96/25.02.2020 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ ХІІ-София ЕООД

6

Отчети №№ СФИ19-МЦ29-5/378/30.01.2020, СФИ19 - МЦ29 -5/373/30.01.2020 г., СОА19 – МЦ29 - 198 /3/ 31.01.2020, СОА19-МЦ29-205/3/04.02.2020, СОА19-МЦ29-195/3/30.01.2020, СОА19-МЦ29-202/3/29.01.2020, СФИ19-МЦ29-5/382/ 31.01.2020, СФИ19-МЦ29-5/386/31.01.2020, СОА19-ГР94-2127/3/31.01.2020, СОА17-ГР94-4953/24/30.01.2020 на контрольори на общински лечебни заведения

 

7

Писмо № СОА20-ВК66-1180/10.02.2020 г. относно вземания към 31.12.2020 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

8

Справка № СФИ19-ВК66-56/82/27.02.2020 г. относно финансови отчети на ОЛЗ за м. декември 2019 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Разни