Обратно Заседание № 12 на ПК по здравеопазване и социална политика от 19.02.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

19.02.2020 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА19-ВК08-9433/4/10.02.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с цел отдаване под наем на помещения за лекарски кабинет и манипулационна с обща площ 32,10 кв.м., заедно с прилежащите 6,20 кв.м. от общите части на сградата, находяща се на първия етаж в двуетажна административна сграда /кметство/, р-н Нови Искър, с. Мировяне

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

2

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1108/06.02.2020 г. относно промяна в Правилата на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки и необходимите финансови средства за реализацията й през 2020 г.

Д-р А. Койчев, дм

С. Христова

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

3

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1047/05.02.2020 г. относно удължаване срока на действие на Програмата на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ)

Д-р А. Койчев, дм

М. Едрева

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

4

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-864/29.01.2020 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център XVI - София“ ЕООД – в ликвидация

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

5

Докладна записка № СОА19-МЦ29-127 /2/15.01.2020 относно искане за основен ремонт на основание чл 100, ал. 1 и ал. 2, т. 26от ЗЛЗ

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ

 

6

Докладна записка № СОА20-МЦ29-5/09.01.2020 г. относно искане на целево финансиране доставката на медицинска апаратура

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ

 

7

Докладна записка № СОА20-МЦ29-19/15.01.2020 г. относно искане на разрешение за закупуване на хардуер и софтуер за надграждане на ехографски апарат

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ

 

8

Покана № СОА20-МЦ29-82/13.02.2020 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД

9

Отчети №№ СОА20-ГР94-360/23.01.2020, СФИ19-МЦ29-17/3/31.01.2020, СОА18-ГР94-2339/6/31.01.2020, СОА19-МЦ29-43/ 5/31.01.2020, СОА19-МЦ29-519/1/31.01.2020, СОА20-ГР94-519/03.02.2020 на контрольори на общински лечебни заведения

 

10

Разни