Обратно Заседание № 11 на ПК по здравеопазване и социална политика от 12.02.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

12.02.2020 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Докладна записка № СОА20-ВК08-1158/2/ 23.01.2020 г. относно предложение за сформиране на работна група

Димитър Димов – кмет на р-н „Надежда“

2

Доклад № СОА20-ВК66-621/21.01.2020 г. относно откриване на нова социална услуга в общността „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Справка № СФИ20-ВК66-51/3/05.02.2020 г. за дълга на търговски дружества-лечебни заведения

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Доклад № СОА20-ВК66-752/27.01.2020 относно даване на съгласие „СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – 32 /тридесет и два/ броя компютърни системи

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

5

Доклад №СОА20-ВК66-670/23.01.2020 г. относно продължаване на срока на отпуснати заеми от Столична община на „Медицински център І-Банкя“ ЕООД – в ликвидация

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

6

Доклад № СОА20-ВК66-669/23.01.2020 г. относно продължаване срока на ликвидация на „ДКЦ Х-София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център І-Банкя“ ЕООД – в ликвидация

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

7

Доклад № СОА20-ВК66-571/20.01.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

8

Доклад № СОА19-ВК66-5330/5/20.01.2020 г. относно увеличаване на капитала на ДКЦ ХІV-София ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

9

Доклад № СОА19-ВК66-453/2/20.01.2020 г. относно увеличаване на капитала на ДКЦ ХІІ-София ЕООД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

10

Доклад № СОА19-ВК66-4956/3/20.01.2020 г. относно увеличаване на капитала на Медицински център ХХХІ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

11

Писмо № СОА20-МЦ29-65/05.02.2020 г. относно съдействие за закупуване на медицинска апаратура и СМР.

Д-р Р. Велев – изп. директор на ІІ САГБАЛ „Шейново“ ЕАД

12

Молба № СОА20-МЦ29-61/03.02.2020 г. за становище относно отдаване под наем на кабинет

Д-р С. Лазарова – управител на ДКЦ ХХІV-София ЕООД

13

Отчети №№ СФИ19-МЦ29-5/373/30.01.2020, СОА19-МЦ29-202/3/29.01.2020, СОА19-МЦ29-361/2/28.01.2020 на контрольори на общински лечебни заведения

 

14

Разни