Обратно Заседание № 90 на ПК по здравеопазване и социална политика от 06.07.2022 г.

 

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

06.07.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-4821/1/28-06-2022 г. относно внасяне за разглеждане на План за действие, съдържащ мерките, сроковете и средствата за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столичната община, превод на жестов език при провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица и други дейности в изпълнение на Решение № 359 на Столичен общински съвет по Протокол № 35 от 24.06.2021 г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ВК08-5267/04.04.2022 г. и становище СОА22-ВК08-5267/2/24.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имот – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Сердика“.

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

3

Доклад № СОА21-ВК08-11631/13.08.2021 г. и становище СОА21-ВК08-11631/7/20.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на 21 кабинета на първия етаж и 3 помещения в сутерена за медико-социални дейности, намиращи се в нежилищна сграда, първият етаж, от която, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.404.96.26.1, със застроена площ 730,62 кв. м – частна общинска собственост, находящ се на булевард “Ген. Данаил Николаев” № 26, Район “Оборище”

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

4

Доклад № СОА22-ВК66-7118/29.06.2022 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2021 г. на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2021 г., попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти.

Д. Барбалов

Н. Стойнев

Д-р А. Койчев, дм

5

Доклад № СОА22-ВК66-7122/29.06.2022 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2021 г. на общински дружества в ликвидация.

Д. Барбалов

Н. Стойнев

Д-р А. Койчев, дм

6

Доклад № СОА22-МЦ29-273/2/28.06.2022 г. относно даване на съгласие УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

д-р Антон Койчев, д.м.,

д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

7

Доклад № СОА22-ВК66-7181/30.06.2022 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 08.07.2022 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД

д-р Антон Койчев, д.м.

8

Докладна № СОА22-МЦ29-302/28.06.2022 г. относно предоставяне на информация за програма за бъдещите инвестиционни намерения на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД гр. София

Д-р Б. Димитров - управител

9

Докладна записка № СОА22-МЦ29-303/28.06.2022 г. относно необходимост от закупуване със собствени средства на медицинска апаратура – нова гъвкава модулна система за анализ на биохимични, електролитни и имунологични изследвания за нуждите на отделението по клинична лаборатория на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД гр. София

Д-р Б. Димитров – управител

10

Покана № СОА22-МЦ29-286/20.06.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 08.07.2022 г., 10.00 ч.

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

11

Разни.

 

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

 

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Проект № СОА22-НЦ62-560/23.06.2022 г. относно организиране на поредица от две прожекции на филми за достойния живот на хората със синдром на Даун под патронажа на Г. Георгиев – председател на СОС

Миряна Сирийски – директор на фондация „Светът на Мария“

2.

Доклад № СОА22-НЦ62-579/1/05.07.2022 г. относно даване на разрешение управителят на „Диагонстично консултативен център V-София“ ЕООД да сключи извънсъдебна спогодба за опрощаване на съществуващи задължения на Сдружение „Аутизъм Днес“ по договор за наем от 22.03.2021 г., сключен в изпълнение на Решение № 555 по Протокол № 23 на Сотличен общински съвет от 12.11.2020 г. и за кредитиране на Сдружение „Аутизъм Днес“ чрез освобождаването му от задължение да заплаща наемна вноска от 01.01.2023 г.

Стефан Марков, Диян Стаматов, Карлос Контрера и Грети Стефанова – общински съветник

 

Видеоизлъчване

Протокол