Обратно Заседание № 89 на ПК по здравеопазване и социална политика от 22.06.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

22.06.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-4980/30.03.2022 г. и становище СОА22-ВК08-4980/13.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот /сграда/, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”.

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

2

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6439/16.06.2022 г. относно изменение и допълнение на Решение № 421 по Протокол № 36 от 06.07.2017 г. на Столичния общински съвет.

Малина Едрева, Диян Стаматов – общински съветници

3

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-6438/16.06.2022 г. относно одобряване на партньорство относно съвместна дейност за изграждане и оборудване на „Къщата на децата в София“.

Малина Едрева, Диян Стаматов – общински съветници

4

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5678/1/16.06.2022 г. относно промяна в Правилата за работа на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки.

д-р Антон Койчев, д.м., Малина Едрева, Милка Христова, д-р Веселин Милев, Михаил Петров, Владимир Митов, Дончо Барбалов

5

Докладна записка № СОА22-МЦ29-279/10.06.2022 г. относно отпускане на средства от СОПФ за закупуване на компютърен томограф, марка General Elektrik HealthCareq, модел Bright speed xcel 4 Slices 2006

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ ХІІ-София ЕООД

6

Покана № СОА22-МЦ29-283/1/15.06.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 01.07.2022 г., 10.30 ч.

Д-р Сл. Славчев – управител на ДКЦ VІІІ-София ЕООД

7

Писмо № СОА22-ВК66-6255/13.06.2022 г. относно осведомителен видеоклип за служители на Столична община по теми свързани с българския жестов език и глухата общност в България.

В. Милова – секретар на СО

8

Разни.

 

 

Видеоизлъчване 

Протокол