Обратно Заседание № 84 на ПК по здравеопазване и социална политика от 11.05.2022 г.


Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

11.05.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА22-ВК66-2192/2/28.04.2022 г. относно изпълнение на т.2 от Решение №164 от 24.03.2022г. на Столичен общински   съвет

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ВК08-3015/1/28.02.2022 г. и становище СОА22-ВК08-3015/5/29.04.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от имот, публична общинска собственост - помещение в сграда с идентификатор 11884.5615.80.5, находяща се с. Войнеговци, район „Нови Искър“, за стоматологичен  кабинет.

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

3

Доклад № СОА20-МЦ29-170/2/04.05.2022 г. относно инвестиционни намерения на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД за изграждане на фотоволтаична система и извършване на ремонтни дейности на материалната база на лечебното заведение

Д-р Антон Койчев,дм

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Доклад № СОА22-МЦ29-24/1/04.05.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център V-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Доклад № СОА22-ДИ04-1515/1/04.05.2022 г. относно определяне на представител на Столична община в областната комисия за изработване на областна здравна карта

Д-р Антон Койчев,дм – председател на ПК по ЗСП

 

6

Писмо № СОА22-МЦ29-182/13.04.2022 г. относно закупуване на биомикроскоп на стойност до 15 000 лв. с ДДС със собствени средства

Д-р Л. Иванова  - управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

7

Писмо № СФИ22-ВК66-177/3/04.05.2022 г. относно информация за дълга на търговски дружества- лечебни заведения, със 100% общинско участие в капитала към 31.03.2022 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

8

Писмо № СФИ22-ВК66-198/04.05.2022 г. относно Решение № 31 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на Столичен общински съвет

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Покана № СОА17-МЦ29-126/65/04.05.22 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 23.05.2022 г., 10.30 ч.

Д-р М. Димов – управител на ДКЦ ХІV-София ЕООД

10

Отчети №№ СФИ22-ТД26-144/77/28.04.22 г., СОА22-МЦ29-209/28.04.22 г., СОА22-МЦ29-210/28.04.22 г., СОА22-МЦ29-208/28.04.22 г., СОА22-МЦ29-201/26.04.2022 г., СОА22-МЦ29-199/26.04.2022 г., СОА22-МЦ29-195/21.04.2022 г.,

Управители на общински лечебни заведения

11

Отчети №№ СОА21-ГР94-2799/4/28.04.2022 г., СОА21-ГР94-2799/5/28.04.2022 г., СОА22-ГР94-2267/27.04.2022 г., СОА20-МЦ29-513/6/29.04.22 г., СОА22-ГР94-2299/29.04.22 г., СОА21-МЦ29-292/3/29.04.22 г., СОА21-МЦ29-292/4/29.04.22 г., СФИ22-ТД26-144/106/29.04.2022 г.

Контрольори на ОЛЗ

12

Разни.

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-2193/3/10.05.2022 г. относно прекратяване предоставянето на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ и одобряване на специализирана среда за предоставяне на социална услуга в общността – „Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на жени, пострадали от домашно насилие)

Й. Фандъкова – кмет на СО

Г. Георгиев – председател на СОС

2

Доклад № СОА22-ВК66-4546/09.05.2022 г. относно осигуряване на финансови средства за реализацията на „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки“ през 2022 г. и актуализация на дейностите по асистирана репродукция

Д-р А. Койчев, дм

М. Едрева

М. Христова

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

3.

Покана № СОА22-МЦ29-233/10.05.2022 г. относно определяне на представител в конкурсна комисия – 13.05.2022 г., 11.30 ч.

д-р Б. Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Княгиня Клементина“ ЕАД

4

Покана № СОА22-МЦ29-220/29.04.2022 г. относно определяне на представител в конкурсна комисия – 18.05.2022 г., 10.00 ч.

Д-р Ст. Карамфилов – управител на ДКЦ ХХV-София ЕООД