Обратно Заседание № 52 на ПК по здравеопазване и социална политика от 12.05.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

12.05.2021 г., 09.30 ч., онлайн

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА20-ВК66-5779/15/22.04.2021 г. относно План за действие за 2021 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 – 2022 г.

А. Атанасова  – зам.-кмет на СО

 

2

Доклад № СОА21-ВК66-3848/20.04.2021 г. относно Проект на Решение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА21-ВК66-3684/16.04.2021 г. относно приемане на решение за намаляване броя на потребителите  на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Мечтатели“ с адрес: гр.София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Боряна“№ 32 от 10 на 6, считано от 01.04.2021г.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

4

Покана № СОА21-М29-137/21.04.2021 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 17.05.2021 г., 13.00 ч.

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

5

Разни