Обратно Заседание № 27 на ПК по здравеопазване и социална политика от 01.09.2020 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      здравеопазване и социална политика на 01.09.2020 г., вторник,

от 09,30 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-6831/20.08.20 г. относно Приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2019 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

  1.  

Доклад вх. №СОА20-ДИ04-848/3/14.08.20 г. относно разрешаване разходването на средства от дарителска сметка на Столична община

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

  1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК08-8539/3/25.07.20 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО за разплащане на разходи по проект „Район Красно село – по-близо до гражданите – патронажна грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Росина Станиславова – кмет на район „Красно село“

  1.  

Писмо вх. №СОА20-МЦ29-384/24.08.20 г. относно закупуване на парно-вакуумен стерилизатор, с цел предприемане на противоепидемични мерки, във връзка с обявената епидемична обстановка, свързана със завишената заболяемост от COVID -19

проф. д-р Цветомир Димитров, дм – изп. директор на Университетска ПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

  1.  

Писмо вх. №СОА20-МЦ29-388/25.08.20 г. относно определяне на представители в конкурсна комисия

д-р Борил Петров – изп. директор на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД