Обратно аседание № 113 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 10.05.2023 г.

 

Дневен ред на 113- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

10.05.2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-3814/12.04.2023 г. относно предстоящо кандидатстване с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА23-ВК08-4933/30.03.2023 г. и становище № СОА23-ВК08-4933/1/27.04.2023 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху имот – частна общинска собственост: клубно помещение, представляващо самостоятелна едноетажна сграда към жилищен блок, с идентификатор 68134.901.894.6.61 за осъществяване дейността на Сдружение „Асоциация Аутизъм“

К. Павлов – кмет на р-н „Лозенец“

3

Доклад № СОА23-МЦ29-148/2/24.04.2023 г. относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център VIII-София" ЕООД да закупи и изгради със собствени средства фотоволтаична система - дълготраен материален актив.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

4

Доклад № СОА23-ВК66-4410/03.05.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина-София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

5

Доклад № СОА23-ВК66-4411/03.05.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично –консултативен център XXVIII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад № СОА23-ВК66-4409/03.05.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Втора специализиран акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

7

Писмо № СФИ23-ВК66-229/3/24.04.2023 г. относно Решение № 31 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на Столичен общински съвет

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

8

Информация № СФИ23-ВК66-229/6/26.04.2023 г. относно дълга на търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала към 31.03.2023 г.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Отчети №№ СОА23-МЦ29-236/28.04.2023 г., СОА23-МЦ29-216/25.04.23 г., СОА23-МЦ29-212/1/24.04.23 г., СОА23-МЦ29-226/27.04.23 г., СОА23-МЦ29-215/25.04.23 г., СОА23-МЦ29-195/13.04.2023 г., СОА23-МЦ29-194/13.04.2023 г.,

Управители и директори на ОЛЗ

10

Отчети №№ СФИ23-ТД26-118/109/02.05.2023 г., СФИ23-ТД26-118/110/02.05.2023 г.,   СОА23-МЦ29-237/28.04.2023 г., СОА21-ТД26-1021/9/28.04.23 г., СОА23-МЦ29-72/2/25.04.23 г.,СОА23-ГР94-2313/28.04.23 г., СОА23-МЦ29-235/28.04.2023 г., СОА21-ТД26-5000/5/24.04.23 г., СФИ23-ТД26-118/104/28.04.2023 г., СФИ23-ТД26-118/112/02.05.2023 г., СОА23-ГР94-2435/9/11.04.23 г.,

Контрольори на ОЛЗ

11

Разни.