Обратно Заседание № 99 на ПК по здравеопазване и социална политика от 09.11.2022 г.

Дневен ред на 99-то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

09.11.2022 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад №СОА22-ВК66-12821/28.10.2022 г. относно пилотен проект " Хей ръчички"-  за подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез осъществяване на мероприятия в Детски градини на територията на Столична община с цел приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и постигане на естествено и пълноценно общуване

А. Стойкова – общ. съветник

М. Боршош – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ДИ05-2706/4/27.10.2022 г. относно приемане на решение за създаване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет аутистичен спектър) в съответствие със Заповед № РД01-1477/15.08.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане.

Й. Фандъкова – кмет на СО

3

Становище № СОА22-ВК66-9065/8/21.10.2022 г. относно представен обобщен доклад с отчет за 2021 г. и План за действие за 2022 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.

М. Йовчева – директор на дирекция СУДВ

Председател на Съвета по въпросите на социалните услуги

4

Доклад № СОА22-ВК08-15438/21.10.2022 г. и становище №СОА22-ВК08-15438/3/09.11.2022 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на СДРУЖЕНИЕ „НОВ ДЕН-21“ върху общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Тодор Каблешков“ №52, представляващ сграда с идентификатор 68134.206.182.1 по КККР-офис сграда, АОС № 1940/2021 г.

Р. Станиславова – кмет на р-н „Красно село“

5

Доклад № СОА22-МЦ29-488/2/03.11.2022 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

И. Йорданова

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад №СОА22-ВК66-13118/02.11.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

7

Писмо №СОА22-МЦ29-492/17.10.2022 г. относно предложение за изменение на Решение № 509 на СОС от 07.07.2022 г.

д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

8

Информация №СФИ22-ВК66-299/3/01.11.2022 г. за дълга на търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала към 30.09.2022 г.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Справка № СФИ22-ВК66-196/18/02.11.2022 г. за обслужващите банки и наличните парични средства на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

10

Отчети №№СОА22-МЦ29-526/02.11.2022 г., СОА22-МЦ29-516/29.10.2022 г.,

Управители на ОЛЗ

11

Отчети №№ СОА22-МЦ29-210/2/31.10.2022 г., СФИ22-ТД26-144/521/02.11.2022 г.,

Контрольори на ОЛЗ

12

Разни.

 

Допълнителни точки към

Дневен ред на 99-то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

09.11.2022 г. /сряда/, 12.00 часа, зала 2, ет. 2, ул. „Московска“ 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад №СОА22-ВК66-13351/07.11.2022 г. относно подобряване на материално-техническата база на общински лечебни заведения, съгласно т. VII от Решение № 556 от 21.07.2022 г. на СОС.

д-р Антон Койчев,д.м.

Милка Христова

д-р Веселин Милев

Владимир Митов

Дончо Барбалов

2

Доклад №СОА22-ДИ04-3931/08.11.2022 г. относно безвъзмездно прехвърляне от Столична община на Държавата на правото на собственост върху имот – частна общинска собственост, попадащ в обект с национално значение – „Изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“.

Й. Фандъкова – кмет на СО

А. Стефанов – кмет на р-н „Овча купел“

 

 Видеозапис

Протокол