Обратно Заседание № 98 на ПК по здравеопазване и социална политика от 26.10.2022 г.

Дневен ред на 98-то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

26.10.2022 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ДИ05-3063/1/17.10.2022 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет психични разстройства)“ с основни дейности:  „Информиране и консултиране“ (като общодостъпна и като специализирана услуга); „Общностна работа“; „Застъпничество и посредничество“; “Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ (като общодостъпна и като специализирана услуга) и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-1754/14.09.2022г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.10.2022г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ВК66-12369/20.10.2022 г. относно резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 година.

Н. Стойнев

Д-р А. Койчев, дм

К. Контрера

3

Доклад № СОА22-ВК66-12396/20.10.2022 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалист по здрави грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

4

Доклад № СОА22-ВК66-12397/20.10.2022 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, обучаващи се в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

5

Доклад № СОА22-ВК66-12352/20.10.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София“ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад № СОА22-МЦ29-99/2/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Четвърта МБАЛ-София“ ЕАД за разпоредителна сделка чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

7

Писмо № СОА22-МЦ29-494/19.10.2022 г. относно надграждане и актуализиране на съществуващата специализирана система за архивиране и разпространение на медицински образи (PACS)

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

8

Покана № СОА22-МЦ29-497/20.10.2022 г. за определяне на представител в конкурсна комисия – 04.11.2022 г., 11.00 ч.

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

9

Предложения за преструктуриране на капитала №№ СОА22-МЦ29-468/29.09.2022 г., СОА22-МЦ29-460/28.09.2022 г.,

Управители на ОЛЗ

10

Разни.

 

 

Допълнителни точки към

Дневен ред на 98-то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

26.10.2022 г. /сряда/, 12.00 часа, зала 2, ет. 2, ул. „Московска“ 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ДИ04-3185/2/21.10.2022 г. относно приемане на решение за промяна на мястото на предоставяне на социална услуга Център  за работа с деца на улицата „Посока“ от  адрес: гр. София, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4 на адрес: гр.София, район „Сердика“, ул. „Вела Чорбова“ № 28А

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ВК08-14457/05.10.2022 г. и становище  № СОА22-ВК08-14457/2/24.10.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 (пет) години, на Фондация „За доброто“ върху нежилищен имот – частна общинска собственост

Константин Павлов – кмет на р-н „Лозенец“

 

Протокол 98 от 26.10.2022 г.

Видеозапис