Обратно Заседание № 81 на ПК по здравеопазване и социална политика от 06.04.2022 г.

Дневен ред на 81-то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

06.04.2022 г. /сряда/, 12.00 часа, зала 2, ет. 2, ул. „Московска“ 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-МЦ29-524/2/25.03.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на част от недвижим имот, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен цантър V-София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова – зам.-председател на ПК по ЗСП,

Д-р Веселин Милев – зам.-председател на ПК по ЗСП и Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

2

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-12/6/25.03.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център XXV-София“ ЕООД за срок от 3 (три) години.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Милка Христова – зам.-председател на ПК по ЗСП,

Д-р Веселин Милев – зам.-председател на ПК по ЗСП и Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

3.

Доклад № СОА21-ВК66-5607/44/31.03.2022 г. относно допълване на Решение № 521/23.07.2021 г. на Столичен общински съвет, касаещо проектно предложение „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст“, Програма „Мастно развитие, намаляване на бедността и подбробно включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономичско пространство 2014-2021 г.

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО и Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

4.

Информация № СОА22-МЦ29-145/24.03.2022 г. относно Бизнес план за развитието и дейността на ДКЦ VIII София ЕООД.

Информация № СОА22-МЦ29-145/1/24.03.2022 г. относно годишен доклад за дейността на ДКЦ VIII София ЕООД.

Д-р Сл. Славчев – Уп

равител на ДКЦ VIII София ЕООД.

5.

Информация №СОА22-МЦ29-138/21.03.2022 г. относно доклад за дейността на СБРДЦП „Света София“ ЕООД.

Анна Гочева – Контрольор на СБРДЦП „Света София“ ЕООД.

6.

Информация №СОА22-ГР94-1235/1/18.03.2022 г. относно доклад за дейността на „Център за кожно-венерически заболявания“ ЕООД-гр. София.

Вася Кирева – контрольор на „Център за кожно-венерически заболявания“ ЕООД-гр. София.

7.

Разни.

 

Допълнителни точки към

Дневен ред на 81-то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

06.04.2022 г. /сряда/, 12.00 часа, зала 2, ет. 2, ул. „Московска“ 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-МЦ29-156/1/05.04.2022 г. относно  даване на съгласие за изпълнение на парични задължения на „Медицински център  XVI - София“ ЕООД – в ликвидация.
 

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО и д-р Веселин Милев – зам.-председател на ПК по ЗСП

2.

Писмо № СОА22-МЦ29-170/1/04.04.2022 г. относно инвестиционни намерения на Съвета на директорите на Универистетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2023 г.

Проф. д-р Цветомир Димитров, дмп – Изпълнителен директор на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“