Обратно Заседание № 80 на ПК по здравеопазване и социална политика на 30.03.2022 г.

Дневен ред на 80-то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

30.03.2022 г., 09,00 ч., онлайн

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад №СОА22-ВК66-2483/15.03.2022 г. относно даване на съгласие „Медицински център XXXI “ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив.

Д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП, Д-р Веселин Милев – зам.-председател на ПК по ЗСП и Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

2

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-144/2/23.03.2022 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, предоставени за управление на „Втора МБАЛ София ЕАД“

Доц. д-р Стефан Узунов – Изпълнителен директор на „Втора МБАЛ София ЕАД“

3.

Разни.

 

 

Допълнителни точки към

Дневен ред на 80-то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

30.03.2022 г., 09,00 ч., онлайн

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад №СОА22-МЦ29-152/29.03.2022 г. относно продажба на компютърен томограф, марка General Electric HealthCare, модел Bright speed, поради сключен договор за доставка на нов скенер

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД