Обратно Заседание № 123 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 14.09.2023 г.

Дневен ред на 123- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика - извънредно

14.09.2023 г., 08,45 ч., зала 5, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-8514/13.09.2023 г. относно проведен конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност, съгласно Решение № 463 от 15.06.2023г. на Столичния общински съвет

д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Владимир Митов, Ирина Йорданова