Обратно Заседание № 121 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 04.09.2023 г.

Дневен ред на 121- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

04.09.2023 г., 12,00 ч., зала 5, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-7815/21.08.2023 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2023год.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА23-ВК66-7852/22.08.2023 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ за своевременно и активно лечение на служител от Столична община

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА23-ВК08-10535/1/25.07.2023 г. относно кандидатстване на Столична община, чрез район „Оборище“ с проектно предложение „Интеграционен, културен и образователен център за бежанци и мигранти „Отворени обятия“ по процедура DFPO-1.008 на Фондът за двустранни отношения

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

4

Доклад № СОА23-ВК08-9692/1/21.07.2023 г. относно откриване на процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок 10 години на помещение за стоматологичен кабинет с площ 28,27 кв. м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда за здравни и социални услуги с идентификатор 39791.6003.509.5.3, находящ се в двуетажна сграда с идентификатор 39791.6003.509.5, построена в поземлен имот с идентификатор 39791.6003.509, които са частна общинска собственост и се намират на територията на село Кривина, Район “Панчарево”

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

5

Доклад № СОА23-ВК66-6923/1/26.07.2023 г. относно даване на съгласие на ДКЦ VІ-София ЕООД да закупи със собствени средства ехокардиограф - дълготраен материален актив

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

6

Писмо № СОА23-МЦ29-448/11.08.2023 г. относно закупуване на 1 брой бус 8+1, необходим за превоз на пациенти, нуждаещи се от хрониодиализа в отделение по „Хемодиализа“ към МБАЛ „Княгиня Клементина“-София ЕАД

Д-р Б. Петров – изп. директор

7

Писмо № СОА23-МЦ29-449/11.08.2023 г. относно закупуване на видеобронхоскопска система за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина“-София ЕАД, със собствени средства

Д-р Б. Петров – изп. директор

8

Писмо № СОА23-МЦ29-369/3/28.08.2023 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на обособен обект, находящ се в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

Писмо № СОА23-МЦ29-369/1/25.07.2023 г. относно депозирано намерение за наемане на обект

Д-р В. Заяков - управител

9

Писмо № СОА23-МЦ29-401/25.07.2023 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на помещения /кабинети/, находящи се на 4-ти етаж в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков - управител

10

Писмо № СОА23-МЦ29-453/16.08.2023 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на помещение № 16 - кабинет, находящ се на 1-ви етаж в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков - управител

11

Докладна № СОА23-МЦ29-468/25.08.2023 г. относно закупуване на биохимичен автоматичен анализатор със собствени средства

Д-р Ст. Карамфилов – управител на ДКЦ ХХV-София ЕООД

12

Докладна записка № СОА23-МЦ29-467/24.08.2023 г. относно разрешение за извършване на основен ремонт със собствени финансови средства на видеоколоноскоп Pentax

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

13

Искане № СОА23-ГР94-4427/24.08.2023 г. относно ремонт на стълби и изграждане на рампа за достъп на хора с увреждания пред Бюро за социални услуги – Красно село, ж.к. Лагера, бл. 35

Диана Димитрова и Подписка от граждани

14

Покана № СЗД23-МЦ29-396/1/21.08.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 12.09.2023 г., 10.00 ч.

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ ХІІ-София ЕООд

15

Покана № СОА23-МЦ29-461/1/21.08.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 12.09.2023 г., 10.00 ч.

Доц. Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

16

Писмо № СОА23-ГР94-4206/10.08.2023 г. относно инициатива по преместване на 2 бр. скулптурни фигури с наименования „Майчинство и „Семество-Младост“ от южния тротоар на ул. „Манастирска“, кръстовще с ул. „Едисон“, на други по-подходящи за целта места

Николина и Йосиф Парикян

17

Справка № СФИ23-ВК66-229/11/22.08.2023 г. относно основните финансово-икономически показатели, отчети за изпълнение на бизнес-плана и справки за възнагражденията на управителните и контролни органи на общинските търговски дружества – лечебни заведения за първо тримесечие на 2023 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

18

Отчети №№ СОА23-МЦ29-431/02.08.2023 г., СОА23-МЦ29-273/1/01.08.23 г., СОА23-МЦ29-411/28.07.23 г., СОА23-МЦ29-410/28.07.23 г., СОА23-МЦ29-233/1/28.07.23 г., СОА23-МЦ29-408/27.07.23 г., СОА23-МЦ29-406/1/27.07.23 г., СОА23-МЦ29-235/1/27.07.23 г., СФИ23-ТД26-113/10/24.07.23 г., СФИ22-ТД26-344/109/05.07.23 г.,

Директори и управители на ОЛЗ

19

Отчети №№ СОА23-МЦ29-423/01.08.23 г., СОА23-ГР94-478/2/01.08.23 г., СФИ23-МЦ29-37/31.07.23г., СОА23-МЦ29-418/31.07.23 г., СОА23-МЦ29-413/31.07.23 г., СОА23-МЦ29-72/3/31.07.23 г., СОА21-ТД26-1021/10/31.07.23 г., СОА20-МЦ29-513/11/31.07.23 г., СОА17-ГР94-4953/42/31.07.23 г., СОА23-МЦ29-230/1/24.07.23 г., СОА21-ТД26-5000/6/21.07.23 г., СОА23-ГР94-2313/1/17.07.23 г., СОА23-МЦ29-223/1/26.07.23 г., СОА23-МЦ29-423/1/29.08.23 г.,

Контрольори на ОЛЗ

20

Разни - СОА23-КЦ01-46632/24.08.2023 г., СОА23-ДИ04-2580/2/09.08.2023 г., СОА23-ГР94-4527/29.08.2023 г.

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА23-МЦ29-470/28.08.2023 г. относно предложение за включване на клауза за актуализация на наемна цена при сключване на договори за отдаване под наем за срок, по-дълъг от 3 години

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

2

Докладна СОА23-МЦ29-487/01.09.2023 г. относно получаване на съгласие за основен ремонт (подмяна на дограма)

Д-р Ст. Карамфилов – управител на ДКЦ ХХV-София ЕООД