Обратно Заседание № 122 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 13.09.2023 г.

Дневен ред на 122- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

13.09.2023 г., 12,00 ч., зала 5, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-НЦ62-694/3/06.09.2023 г. относно приемане на Решение за създаване на две нови социални услуги в общността като държавно делегирана дейност – Център за обществена подкрепа „МИР“ и Център за обществена подкрепа „МОГА“ с основни дейности - „Информиране и консултиране“ (като общодостъпна и специализирана услуга), „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“ (само стандартите за терапия), „Обучение за придобиване на умения“ (като общодостъпна и специализирана услуга), както и за промяна на броя на потребителите на социална услуга – Център за работа с деца на улицата,  с адрес: гр. София, район „Люлин“, ул. Филиповци“ от 25 на 30 места.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Връщане за ново обсъждане на Решение № 687 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. №  СОА22-ВК66-14558/2/25.07.2023 г. от д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Иво Петров, Владимир Митов, Ирина Йорданова, д-р Веселин Милев, Михаил Паргов , върнато със Заповед № АК-03- 1/04.08.2023 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.

Областен управител

3

Доклад № СОА23-ВК08-9692/1/21.07.2023 г. относно откриване на процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок 10 години на помещение за стоматологичен кабинет с площ 28,27 кв. м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда за здравни и социални услуги с идентификатор 39791.6003.509.5.3, находящ се в двуетажна сграда с идентификатор 39791.6003.509.5, построена в поземлен имот с идентификатор 39791.6003.509, които са частна общинска собственост и се намират на територията на село Кривина, Район “Панчарево”

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

4

Доклад № СОА23-ДИ04-2580/3/07.09.2023 г. относно освобождаване и избор на нов изпълнителен директор на директорите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Карлос Контрера

5

Доклад № СОА23-ВК66-8342/07.09.2023 г. относно отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на стълбищна платформа за хора с увреждания.

Георги Георгиев, Милка Христова, Грети Стефанова, Борислав Игнатов, Карлос Контрера

6

Доклад № СОА23-МЦ29-349/3/07.09.2023 г. относно изменение на Решение № 665/13.07.2023 г. задаване съгласие Столична община да разходва бюджетни средства, за погасяване на задължения на „Медицински център XVI - София“ ЕООД - в ликвидация и суброгиране в правата на удовлетворените кредитори.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов

7

Доклад № СОА23-МЦ29-468/2/07.09.2023 г. относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център XXV-София" ЕООД да закупи със собствени средства биохимичен автоматичен анализатор - дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Дончо Барбалов

8

Доклад № СОА23-МЦ29-487/2/07.09.2023 г. относно даване съгласие на „Диагностично-консултативен център XXV-София" ЕООД да извърши основен ремонт, като закупи със собствени средства PVC дограма - дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Дончо Барбалов

9

Писмо № СОА23-ДИ04-2634/07.08.2023 г. относно безвъзмездно предоставяне на Министерство на здравеопазването на недвижим имот, собственост на Столична община, за изграждане на Национална многопрофилна детска болница

Становища №№ СОА23-ДИ04-2634/2/23.08.2023 г. и СОА23-ДИ04-2634/3/25.08.2023 г.

Проф. Хр. Хинков – министър на здравеопазването

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на София

Ангел Стефанов – кмет на р-н „Овча купел“

10

Писмо № СОА23-ТД26-8211/4/27.07.2023 г. относно отчет за извършената работа по договор за изработване на Общински план за борба с рака

Евгения Александрова – управител на „Ортотраума Интернешънъл ООД

11

Покана № СОА23-МЦ29-497/08.09.2023 г. относно определяне нап редставител за частие в конкурсна комисия – 26.09.2023 г., 10.30 ч.

Д-р Сл. Славчев – управител на ДКЦ VІІІ-София ЕООД

12

Отчети №№ СОА22-МЦ29-238/8/01.09.23 г.,

Директори и управители на ОЛЗ

13

Оздравителни планове №№ СОА23-ТД26-12946/01.09.23 г., СОА23-МЦ29-480/30.08.23 г.,

Управители на ОЛЗ

14

Отчети №№ СОА21-ГР94-2435/11/28.08.2023 г., СФИ23-ТД26-118/338/01.09.23 г., СФИ23-ТД26-118/339/01.09.2023 г., СФИ23-ТД26-118/290/11.08.2023 г., СФИ23-ТД26-118/289/11.09.2023 г.,

Контрольори на ОЛЗ

15

Разни

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА23-ВК66-8404/08.09.2023 г. относно   даване на съгласие за участие на Столична община като партньор на Фондация „Сошъл Фючър“ и за подписване на споразумение между кандидат и партньор по проект „Равен шанс за младежи с увреждания на пазара на труда“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

Д-р Георги Георгиев – председател на СОС

2

Доклад № СОА23-ВК08-10785[3]08.09.2023 г. за преобразуване на детска градина № 104 „Моят свят“ с административен адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 15

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

3

Доклад № СОА23-НЦ62-725/1/11.09.2023 г. Относно отмяна на Решение №88 по Протокол №28 от 11.02.2021 г. на Столичния общински съвет и за учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет) години на сдружение „Национална организация „Малки български хора“ върху част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор по КККР 68134.401.58.1.1, находящ се на втори (първи над магазините) етаж, част от четириетажна сграда, находяща се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №78, ведно с прилежащо зимнично помещение и съответните идеални части от общите части на сградата и от дворното място, съставляващо УПИ XV-20, кв. 30, м. ГГЦ-Зона Г-14“,  с цел осъществяване на дейността на Център по въпросите на малките хора в България.

Малина Едрева

д-р Антон Койчев,д.м.

Милка Христова

4

Доклад № СОА23-МЦ29-448/2/08.09.2023 г. относно даване съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД да закупи със собствени средства 1 (един) брой пътнически бус, места 8+1, необходим за превоз на пациентите, нуждаещи се от хрониодиализа в отделение по „Хемодиализа", представляващ дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

5

Доклад № СОА23-МЦ29-449/2/08.09.2023 г. относно даване съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД да закупи със собствени средства нова HD видеобронхоскопска система - дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

6

Доклад № СОА23-МЦ29-489/2/08.09.2023 г. относно даване съгласие на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

7

Доклад № СОА23-МЦ29-391/2/08.09.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

8

Доклад № СОА23-МЦ29-377/2/08.09.2023 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXVIII — София" ЕООД.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

9

Доклад № СОА23-МЦ29-178/6/11.09.2023 г. относно увеличаване на капитала на Дентален център II-София" ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Милка Христова

Дончо Барбалов

10

Доклад № СОА23-МЦ29-369/5/11.09.2023 г. относно даване разрешение на „Диагностично - консултативен център V - София" ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното Заведение за срок от 10 (десет) години.

д-р Антон Койчев,д.м.

Ирина Йорданова

Дончо Барбалов

11

Доклад № СОА23-ВК66-8446/11.09.2023 г. относно прекратяване дейността на "Медицински център IX - София" ЕООД чрез ликвидация.

д-р Антон Койчев,д.м.

Милка Христова

Дончо Барбалов

12

Одитен доклад № СОА23-ОД02-13/11.09.2023 год. за извършен одитен ангажимент за даване на увереност с цел: Оценка за съответствие на организацията на дейността за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ през 2022г. във „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД,

Д. Симова – директор на дирекция „Вътрешен одит“

13

Жалба № СОА23-КЦ01-50357/11.09.2023 г. и допълнение СОА23-КЦ01-50358/11.09.2023 г.

Соня Кръстева

14

Покана № СФИ16-ТД26-487/151/11.09.2023 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 25.09.2023 г., 10.30 ч.

Д-р М. Димов – управител на ДКЦ ХІV-София ЕООД