Обратно Заседание № 120 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 26.07.2023 г.

Дневен ред на 120- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

26.07 .2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-НЦ62-424/3/20.07.2023 г. относно учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет) години на фондация „Светът на Мария“ върху част от общински имот – частна общинска собственост, с идентификатор по КККР 68134.1386.549.1, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“ 1, ул. „Сава Филаретов“ №23, с цел предоставяне на социални услуги и социално предприемачество като Център за развитие на трудови умения „Учебна кухня“.

Георги Георгиев, Диян Стаматов, Малина Едрева, Албена Кръстева, Веселин Калановски, Карлос Контрера – общински съветници

2

Доклад № СОА23-ДИ05-1788/1/12.07.2023 г. относно приемане на решение за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга Кризисен център (с приоритетно настаняване на деца жертви на трафик).

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

3

Доклад № СОА23-ВК08-9036/2/14.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем  на имоти, частна общинска собственост, представляващи три броя помещения,  разположени   в  сграда с идентификатор 68134.503.1124.1 по КККР на гр. София,  за срок - до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не-повече от 10 (десет) години, за медицински кабинети.

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

4

Доклад № СОА23-ВК08-9867/1/19.07.2023 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение в обществена полза „КАРИТАС-СОФИЯ“ върху имот – частна общинска собственост, представляващ помещение, самостоятелен обект, находящ се на ул. „Найчо Цанов“, № 209 в гр. София, район „Красна поляна“.

И. Чакъров – кмет на р-н „Красна поляна“

5

Доклад № СОА23-ВК08-9609/4/20.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Витоша“.

Т. Петков – кмет на р-н „Витоша“

6

Доклад № СОА22-МЦ29-629/2/19.07.2023 г. относно даване на съгласие на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – автоматичен тъканен процесор за нуждите на лечебното заведение.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

7

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-313/2/19.07.2023 г. относно даване на съгласие на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Професор д-р Марин Мушмов“ ЕООД със собствени средства да извърши ремонт на отделението по Клинична лаборатория – дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

8

Разни.

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА23-ВК66-7000/21.07.2023 г. относно промяна на капацитета на социалната услуга в общността – „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Застъпническо и посредничество“ на територията на Столична община, създадена с Решение № 164 от 24.03.2022 г. на Столичен общински съвет.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Георги Георгиев – председател на СОС

2

Доклад № СОА23-ВК66-7023/24.07.2023 г. относно промяна на определения размер на финансиране на социалната услуга Кризисен център (с приоритетно настаняване на жени, пострадали от домашно насилие), с основни дейности: "Осигуряване на подслон" , „Информиране и консултиране“; „Застъпничество и посредничество“; „Общностна работа“; „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“) на територията на Столична община, създадена с Решение № 165 от 24.03.2022 г. на Столичен общински съвет.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Георги Георгиев – председател на СОС

3

Доклад № СОА23-ВК66-6990/21.07.2023 г. относно приемане на Решение за създаване на четири нови социални услуги в общността като държавно делегирана дейност, определяне на наименования и допълнителни щатни бройки.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

4

Доклад № СОА23-ВК66-6991/21.07.2023 г. относно приемане на Решение за създаване на седем нови социални услуги в общността като държавно делегирана дейност, определяне на наименования и допълнителни щатни бройки в два Дневни центъра за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, два Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и три Центъра за обществена подкрепа с 4 места за спешен прием в съответствие със Заповеди № РД01-0925/07.06.2023г., № РД01-0926/07.06.2023г., № РД01-0929/07.06.2023г., № РД01-0930/07.06.2023г., № РД01-0932/07.06.2023г. № РД01-0933/07.06.2023г. и № РД01-0975/14.06.2023г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

5

Доклад № СОА23-НЦ62-588/5/24.07.2023 Г. относно даване на съгласие за сключване на Споразумение за съвместна дейност със Сдружение „Помощ за Украйна“.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

6

Доклад №  СОА23-МЦ29-367/1/24.07.2023 г. относно даване на съгласие за временно финансиране на „Медицински център I - Банкя“ ЕООД – в ликвидация и предприемане на действия от ликвидатора за приключване на процедурата по ликвидацията.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Милка Христова

7

Доклад № СОА23-МЦ29-388/1/24.07.2023 г. относно определяне на представител на СО в общото събрание на съдружниците в „ДКЦ XXI- София“ ООД и даване на мандат за участие в общото събрание на дружеството, насрочено за 04.09.2023 г.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

8

Доклад № СОА23-МЦ29-392/1/25.07.2023 г. относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Столична община върху имот, собственост на „Дентален център II-София“ ЕООД, за срок от 10 (десет) години.

Георги Георгиев

Антон Койчев

Веселин Милев

Милка Христова

Дончо Барбалов

9

Доклад № СОА23-ВК66-14558/2/25.07.2023 г. относно избор на членове на Съветите на директорите на общинските лечебни заведения – еднолични акционерни дружества, след проведен конкурс съгласно Решение № 973 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет.

д-р Антон Койчев, д.м.

Милка Христова

Иво Петров

Владимир Митов

Ирина Йорданова

10

Доклад № СОА23-МЦ29-343/2/25.07.2023 г.относно даване на съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София“ ЕАД да закупи със собствени средства медицинска апаратура и извърши частичен ремонт – дълготраен материален актив.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

11

Доклад № СОА23-МЦ29-386/2/25.07.2023 г. относно даване разрешение на МБАЛ „Княгиня Клементина-София“ ЕАД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 7 /седем/ години

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

12

Доклад № СОА23-МЦ29-344/2/25.07.2023 г. относно даване съгласие на „ДКЦ ХІV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства апарат за дълбока електромагнитна стимулация – дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

13

Доклад № СОА23-МЦ29-308/2/25.07.2023 г.относно отпускане на заем от Столична община на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

14

Доклад № СОА23-ВК08-9679/1/21.07.2023 г. относно откриване на процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок 10 години на помещение за лекарски кабинет и манипулационна с обща площ 38,63 кв. м, представляващи част от самостоятелен обект в сграда за здравни и социални услуги с идентификатор 14831.6501.890.3.1, разположен в едноетажна сграда с идентификатор 14831.6501.890.3 с предназначение за “здравно заведение”, която сграда е публична общинска собственост и се намира на територията на село Герман, Район “Панчарево”

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

15

Доклад № СОА23-ВК08-3954/13.03.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на помещение с обща площ 28.08 кв.м.-част от имот публична общинска собственост, представляващо стоматологичен кабинет с площ 20.80 кв.м., заедно със съответните идеални части от помещенията за общо ползване /чакалня и сервизни помещения/, на 1-ви етаж в сграда с идентификатор 35239.6107.898.1 – здравна служба  с. Казичене, район Панчарево, със специфично конкурсно условие за „стоматологичен кабинет“.

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“