Обратно Заседание № 119 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 19.07.2023 г.

Дневен ред на 119- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

19.07 .2023 г., 12,30 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Писмо № СОА23-НЦ62-525/1/04.07.2023 г. относно предложение за реализиране на профилактичен здравен проект за сътрудничество и обхващане на всички първокласници на територията на Столична община.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

Д-р Р. Маркова- сдружение „Педиатри за бъдеще“

2

Писмо № СОА23-КЦ01-37581/12.07.2023 г. относно закупуване на ехокардиограф със собствени средства

Д-р В. Стояновски – управител на ДКЦ VІ-София ЕООД

3.

Писмо № СОА23-МЦ29-344/03.07.2023 г. относно закупуване на апарат за дълбока електромагнитна стимулация със собствени средства

Д-р М. Димов – управител на ДКЦ ХІV-София ЕООД

4

Писмо № СОА23-МЦ29-369/12.07.2023 г. относно желание на МДЛ „Русев“ за наемане на обект за дейност на лекари-специалисти по детски болести

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

5

Писмо № СОА23-МЦ29-370/12.07.2023 г. относно продължаване на договор за наем със специалист-наемател в ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

6

Писмо № СОА23-МЦ29-377/13.07.2023 г. относно отпускане на заем на ДКЦ ХХVІІІ-София ЕООД за погасяване на задължения

Д-р Л. Янкулов – управител на ДКЦ ХХVІІІ-София ЕООД

7

Писмо № СОА23-МЦ29-378/13.07.2023 г. относно участие на ДКЦ ХХVІІІ-София ЕООД по проект „Подобряване условията на труд“

Д-р Л. Янкулов – управител на ДКЦ ХХVІІІ-София ЕООД

8

Писмо № СОА23-МЦ29-379/13.07.2023 г. относно неотложен ремонт на покрив и санитарни помещения в сградата на ДКЦ ХХVІІІ-София ЕООД

Д-р Л. Янкулов – управител на ДКЦ ХХVІІІ-София ЕООД

9

Писмо № СОА23-МЦ29-380/13.07.2023 г. относно неотложен ремонт на пътнически асансьор на ДКЦ ХХVІІІ-София ЕООД

Д-р Л. Янкулов – управител на ДКЦ ХХVІІІ-София ЕООД

10

Докладна записка № СОА23-МЦ29-376/13.07.2023 г. относно необходимост от привеждане на помещенията във вид, отговарящ на условията за лицензиране на нов компютърен томограф

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

11

Покана № СОА23-МЦ29-363/10.07.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 20.07.2023 г., 11.00 ч.

Проф. Цв. Димитров – изп директор на УПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

12

Разни.

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА23-МЦ29-326/2/11.07.2023 г. относно даване съгласие на „ДКЦ ХХ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – нов дигитален рентгенов апарат за нуждите на лечебното заведение

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

2

Доклад № СОА23-МЦ29-324/2/11.07.2023 г. относно даване съгласие на „Втора МБАЛ-София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив –медицинска апаратура за нуждите на лечебното заведение

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов