Обратно Заседание № 118 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 12.07.2023 г.

Дневен ред на 118- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

12.07 .2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК08-8073/05.06.2023 г. и становище № СОА23-ВК08-8073/2/30.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на помещение № 1 със застроена площ 14,40 кв. м, находящо се в самостоятелен обект в сграда (здравен център) с идентификатор 49206.2633.9139.1.1, разположен в южната част на едноетажна сграда (битов комбинат) с идентификатор 49206.2633.9139.1, представляваща публична общинска собственост, находяща се на улица “Васил Левски” № 40 в село Мрамор, Район “Връбница”

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

2.

Доклад № СОА23-ВК08-8315/1/08.06.2023 г. и становище № СОА23-ВК08-8315/2/14.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, р-н ,,Връбница“,  м. „с. Волуяк”, ул. „Зорница” № 32.

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

3

Доклад № СОА23-ВК08-5851/19.04.2023 г. и становище № СОА23-ВК08-5851/3/27.06.2023 г.  относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация „Сошъл Фючър“, за срок от 10 (десет) години,  върху имот – частна общинска собственост

К. Павлов – кмет на р-н „Лозенец“

4

Доклад № СОА23-ВК08-7201/16.05.2023 г. и становище СОА23-ВК08-7201/2/29.06.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на нежилищен имот - частна общинска собственост.

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

5

Доклад № СОА23-ВК66-6403/04.07.2023 г. относно приемане годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2022 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2022 г., попълване на фонд „Резервен" и изплащане на дивиденти.

Н. Стойнев

Д-р А. Койчев, дм

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад № СОА23-ВК66-6401/04.07.2023 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2022 г. на общински дружества в ликвидация.

Н. Стойнев

Д-р А. Койчев, дм

Д-р Д. Барбалов

7

Доклад № СОА23-ВК66-6402/04.07.2023 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Н. Стойнев

Д-р А. Койчев, дм

Д-р Д. Барбалов

8

Доклад № СОА23-МЦ29-322/2/06.07.2023 г. относно даване разрешение на „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

9

Доклад № СОА23-ТД26-9352/2/06.07.2023 г. относно даване разрешение на „Диагностично-консултативен център VIII - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

10

Писмо № СОА23-ВК66-6413/04.07.2023 г. относно отчет за дейността по предоставяне на психологическа помощ.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

11

Писмо № СОА23-НЦ62-525/1/04.07.2023 г. относно предложение за реализиране на профилактичен здравен проект за сътрудничество и обхващане на всички първокласници на територията на Столична община.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

Д-р Р. Маркова- сдружение „Педиатри за бъдеще“

12

Писмо № СОА23-МЦ29-343/30.06.2023 г. относно закупуване на медицинска апаратура за нуждите на ЛЗ и извършване на частичен ремонт на фасадата на МБАЛ „Княгиня Клементина“-София ЕАД със собствени средства

Д-р Б. Петров – изп. директор

13

Разни.

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА23-МЦ29-349/2/10.07.2023 г. относно даване съгласие Столична община да разходва бюджетни средства за погасяване на задължения на „Медицински център ХVІ-София“ ЕООД – в ликвидация и суброгиране в правата на удовлетворените кредитори

д-р Антон Койчев,д.м.

Милка Христова

Дончо Барбалов

2

Писмо № СОА23-МЦ29-279/1/06.07.2023 г. относно делба на поземлен имот с идентификатор 68134.202.147, ползван от Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София ЕООД и образувано гражданско дело № 6078/2022г. по описа на Софийски районен съд, 57 състав.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО