Обратно Заседание № 117 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 28.06.2023 г.

Дневен ред на 117- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

28.06.2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК08-8034/05.06.2023 г. и становище № СОА23-ВК08-8034/2/14.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Сердика“, УПИ I-672, кв. 21 по плана на гр. София, м. „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов” № 54.

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

2

Доклад № СОА23-ВК08-8008/02.06.2023 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Съюза на инвалидите в България, за нуждите на Дружество на инвалидите „Бусманци“– район „Искър, върху част от имот - частна общинска собственост,  представляващ помещения с площ от 61.2 кв. м. от сграда с обща застроена площ -120 кв. м., находящ се в УПИ I, кв. 21, с. Бусманци, ул. „ Генерал Йосиф В. Гурко” № 25

И. Цеков – кмет на р-н „Искър“

3

Доклад № СОА23-МЦ29-292/2/14.06.2023 г. относно даване разрешение на „Диагностично-консултативно център XII - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

4

Доклад № СОА22-ВК66-15088/3/14.06.2023 г. относно избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно Решение № 1009 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет.

д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Михаил Паргов, Владимир Митов

5

Доклад № СОА23-МЦ29-287/2/14.06.2023 г. относно даване на съгласие на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, ендоскопска видео система за нуждите на бронхологичен кабинет.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

6

Доклад № СОА23-ВК08-8967/22.06.2023 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна помощ на общински служител – главен специалист в отдел „УТК“ на Столична община район „Младост“

М. Христова – общ. съветник

Ст. Стефанов – кмет на р-н „Младост“

7

Докладна записка № СОА23-МЦ29-318/21.06.2023 г. относно разрешение на основание чл. 20, ал. 1, т. 19 от Наредба за общинските лечебни заведения за закупуване на медицинска апаратура със собствени финансови средства

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

8

Писмо № СОА23-ТД26-9352/19.06.2023 г. относно решение за обявяване на конкурс за отдаване под наем на помещения за срок от 10 години и одобряване на конкурсна документация

Д-р Сл. Славчев – управител на ДКЦ VІІІ-София ЕООД

9

Предложение № СОА23-МЦ29-322/23.06.2023 г. относно вземане на решение за откриване на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, включен в капитала на „ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

Д-р Л. Иванова – управител на „ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

10

Докладна № СОА23-МЦ29-313/19.06.2023 г. относно необходимост от текущ ремонт на помещенията на отделението по Клинична лаборатория на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, гр. София и последваща подмяна на лабораторния инвентар

Д-р Б. Димитров – управител на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД

11

Покана № СОА23-МЦ29-300/12.06.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 30.06.2023 г., 10.00 ч.

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД

12

Разни.

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-МЦ29-59/2/23.06.2023 г. относно даване съгласие Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД да прекрати дейността на „Служба по трудова медицина Света София 4“ ЕООД чрез ликвидация.

д-р Антон Койчев,д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

2

Писмо-намерение № СОА23-МЦ29-326/26.06.2023 г. относно нов рентгенов апарат

Л. Асенова – управител на ДКЦ ХХ-София ЕООД

3

Покана № СОА23-МЦ29-325/26.06.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 17.07., 09.00 ч.

Л. Асенова – управител на ДКЦ ХХ-София ЕООД

4

Покана № СОА23-МЦ29-323/1/26.06.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 07.07., 10.30 ч.

Д-р Сл. Славчев – управител на ДКЦ VІІІ-София ЕООД