Обратно Заседание № 116 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 14.06.2023 г.

Дневен ред на 116- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

14.06.2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-2350/01.03.2023 г. относно приемане на План за действие на Столична община в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  (2023-2024 г.).

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6861/1/02.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на територията на район ,,Надежда“, ж.к. ,,Толстой“.

Д. Димов – кмет на р-н „Надежда“

3

Доклад № СОА23-НЦ62-216/6/30.05.2023 г. относно предоставяне под наем за срок от 3 три  години,  на нежилищно помещение– частна общинска собственост, находящо се  в сграда на булевард “Ген. Данаил Николаев” № 26, Район “Оборище”,  на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Здраве за всички”.

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

4

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5623/08.06.2023 г. относно продължаване на психологическа помощ като форма на палиативна грижа и грижа за тежкоболни пациенти и техните близки в общински многопрофилни болници за активно лечение.

Георги Георгиев, д-р Антон Койчев, д.м., Грети Стефанова, Албена Кръстева, Милка Христова, Владимир Митов

5

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5566/07.06.2023 г. относно провеждане на конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.

д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

6

Доклад № СОА23-МЦ29-263/2/01.06.2023 г. относно даване на разрешение на Диагностично-консултативен център ХVІІ-София ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 /десет/ години

Д-р А. Койчев

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

7

Доклад № СОА23-МЦ29-127/2/18.05.2023 г. относно даване на разрешение на Диагностично-консултативен център ХХV-София ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

8

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-268/2/07.06.2023 г. относно даване на разрешение на „Диагностично – консултативен център V - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 3 (три) години.

Д-р А. Койчев

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

9

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-269/2/06.06.2023 г. относно даване разрешение на ..Диагностично - консултативен център V - София" ЕООД да сключи договор за наем на помещение№ 12, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 3 (три) години.

Д-р А. Койчев

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

10

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-267/2/06.06.2023 г. относно даване съгласие „Диагностично - консултативен център V - София “ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, нов ехограф.

Д-р А. Койчев

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

11

Доклад № СОА23-МЦ29-156/1/08.06.2023 г. относно избиране на ликвидатор на “Медицински център XVI - София” ЕООД - в ликвидация  , ЕИК 130327659, даване на съгласие за осребряване на имуществото, определяне на метод за нейното извършване и предприемане на действия по неговото заличаване от Търговския регистър.

Стефан Марков

Милка Христова

Бойко Димитров

12

Разни.