Обратно Заседание № 115 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 07.06.2023 г.

Дневен ред на 115- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

07.06.2023 г., 12,30 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-1941/2/22.05.2023 г. относно приемане на решение за одобрение на предложение за планиране на социалните услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА23-ВК66-5292/01.06.2023 г. относно приемане на Проект за изграждане на пространства за интензивна допълнителна подкрепа в две пилотни общински училища

Д-р Г. Георгиев – председател на СОС

М. Едрева – председател на Пк по ОКНКМ

А. Кръстева – член на ПК по ОКНКМ

3

Доклад № СОА23-МЦ29-207/25.05.2023 г. относно даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център ХХ-София“ ЕООД да сключи договор за наем на обекти, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 /десет/ години

Д-р А. Койчев

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

4

Покана № СОА23-МЦ29-284/31.05.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсни комисии – 09.05., 12.30 ч. и 13.30 ч.

Д-р Б. Петров – изп. директор на МБАЛ „Княгиня Клементина“ ЕАД

5

Отчети №№ СОА23-МЦ29-237/1/12.05.23 г., СОА23-МЦ29-283/29.05.23 г.,

Контрольори на ОЛЗ

6

Разни.