Обратно Заседание № 112 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 24.04.2023 г.

Дневен ред на 112- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

24.04.2023 г., 15,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА22-ВК08-2566/7/27.03.2023 г. и становище № СОА22-ВК08-2566/8/31.03.2023 г. относно одобряване  с Решение на Столичен общински съвет на заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, във връзка с плащане на разходи за изпълнение на договор по проект „Бъдеще за децата: Предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“, с номер от ИСУН BGHOMEAFFAIRS-1.003-0004“   по  Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

2

Отчет № СОА23-МЦ29-178/05.04.2023 г. относно изразходваната заемообразна сума по Договор № СОА23-ДГ56-448/06.03.2023 г. за изплащане на задълженията на влетия в нашето дружество – Дентален център VІ-София ЕООД

Д-р Г. Зографски – управител на ДЦ ІІ-София ЕООД

3

Отчети №№ СОА23-МЦ29-153/29.03.2023 г., СФИ22-ТД26-344/79/04.04.23 г.

Управители и директори на ОЛЗ

4

Бизнес-планове №№ СОА23-МЦ29-157/31.03.23 г., СОА23-ТД26-112/27/31.03.23 г.

Директори и управители на ОЛЗ

5

Отчети №№ СФИ23-ТД26-112/42/31.03.2023 г., СФИ23-ТД26-112/85/18.04.2023 г., СФИ23-ТД26-112/84/18.04.2023 г., СОА23-МЦ29-72/1/31.03.2023 г., СОА21-ТД26-1021/8/30.03.23 г., СОА17-ГР94-4953/39*27.03.23 г., СОА21-ГР94-2799/6/14.11.22 г.

Контрольори на ОЛЗ

6

Разни.

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА23-ВК66-4053/20.04.2023 г. относно отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на лифт за басейни за хора с парализа и проблеми при придвижването

Г. Георгиев,

К. Контрера,

Т. Георгиева,

Гр. Стефанова,

И. Таков,

Р. Русев,

А. Илиев

2

Доклад № СОА22-МЦ29-568/1/21.04.2023 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на МБАЛ „Княгиня Клементина“ ЕАД

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

3

Доклад № СОА23-МЦ29-178/1/21.04.2023 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на Дентален център ІІ-София ЕООД

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

4

Доклад № СОА23-МЦ29-160/2/21.04.2023 г. относно даване на съгласие „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

5

Доклад № СОА23-МЦ29-154/3/21.04.2023 г. относно даване на съгласие УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да предприеме действия за изграждане на охладителна система на магнитния резонанс – дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад № СОА23-МЦ29-150/2/21.04.2023 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД за срок от 10 /десет/ години

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

7

Искане № СОА23-МЦ29-207/20.04.2023 г. за отдаване под наем за перод от 10 г. помещения, находящи се в ДКЦ ХХ-София

Л. Асенова – управител на ДКЦ ХХ-София ЕООД