Обратно Заседание № 111 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 06.04.2023 г.

Дневен ред на 111- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

06.04.2023 г., 09,45 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК08-3984/2/24.03.2023 г. и становище № СОА23-ВК08-3984/5/04.04.2023 г. относно учредяване на Център за спешна медицинска помощ - София с ЕИК 000695317 представляван от Д-р Георги Гелев - Директор безвъзмездно право на ползване за срок до приключване на строителните дейности, но не повече от 6 /шест/ месеца върху 4 /четири/ помещения /помещение 3А, 3Б и 3В и помещение № 5 с обща квадратура 71,50 кв. м., находящи се на първи етаж на двуетажна сграда с предназначение - Здравно заведение, находяща се в гр. Банкя, ул. "М-р Коста Паница" № 10

Р. Марков – кмет на р-н „Банкя“

2

Разни.