Обратно Заседание № 110 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 05.04.2023 г.

Дневен ред на 110- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

05.04.2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-2759/13.03.2023 г. относно изменение на Решение № 966 по Протокол № 67 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет и Решение № 22 по Протокол №  68 от 12.01.2023 г. на Столичния общински съвет, относно предоставяне за управление на общински имот в сградата на ул. „Каменица“ № 2 за разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида.

Татяна Георгиева – общински съветник

2

Доклад № СОА22-ВК66-11538/8/02.03.2023 г. относно възлагане предоставянето на услугата „грижа в дома“ по проект „Грижа в дома в Столична община”, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и предоставяне заемообразно на средства за изпълнение на проекта.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА23-МЦ29-84/2/30.03.2023 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център  V - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

4

Писмо № СОА23-МЦ29-154/29.03.2023 г. относно даване на съгласие за предприемане на действия за изграждане на охладителната система на магнитен резонанс във връзка с дефект и нефукциониране на охладителната система на магнитния резонанс за нуждите на „Отделение по образна диагностика“ при УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

5

Писмо № СОА23-МЦ29-150/27.03.2023 г. относно  разрешение за отдаване под наем нанедвижими имоти за срок от десет години находящи се в сградата на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД

Д-р Б. Петров – изп. директор

6

Писмо № СОА23-МЦ29-148/27.03.2023 г. относно възможност за изграждане на фотоволтаична система за произвадство на електроенергия в надпокривното пространство на сградата на „ДКЦ VІІІ-София“ ЕООД

Д-р Сл. Славчев - управител

7

Писмо № СОА23-МЦ29-24/12.01.2023 г. относно възможността за апортиране на сградата на ДКЦ ХХХ-София ЕООД в капитала на дружеството с оглед кандидатстване с проект по НПВУ за изграждане на ВЕИ

Д-р Цв. Недялков - управител

8

Писмо № СОА23-МЦ29-130/09.03.2023 г. относно финансиране от страна на СО подмяна на електрозахранването в отделение за късна рехабилитация в СБЛРДЦП „Св. София“ ЕООД

Доц. д-р Ив. Чавдаров - управител

9

Писмо № СОА23-НЦ62-220/22.03.2023 г. относно подпомагане за организиране на състезание по адаптирано плуване за деца със синдром на Даун.

Велизар Петев – фондация „Воден път“

10

Писмо № СФИ22-ВК66-196/40/17.03.2023 г. относно представяне на справки за възнагражденията на управителните и контролни органи на общинските търговски дружества за четвърто тримесечие на 2022 г. и справки за приходите от оперативна дейност на общинските лечебни заведения за 2022 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

11

Бизнес програми на общински лечебни заведения №№ СФИ23-ТД26-112/22/30.03.2023 г., СФИ23-ТД26-112/26/30.03.2023 г., СОА23-МЦ29-135/14.03.2023 г.

Управители на ОЛЗ

12

Отчети №№ СОА23-МЦ29-81/31.01.23 г., СФИ22-ТД26-344/61/09.01.23 г., СОА22-МЦ29-238/4/04.11.22 г.

Управители, директори на ОЛЗ

13

Разни.

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо-намерение № СОА23-МЦ29-160/31.03.2023 г. относно ехографски апарат

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

2

Покана № СОА23-МЦ29-158/31.03.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 21.04.2023 г.

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД