Обратно Заседание № 109 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 22.03.2023 г.

Дневен ред на 109- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

22.03.2023 г., 12,30 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ДИ05-553/1/08.03.2023 г. относно проект на решение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ВК08-18607/16.12.2022 г. и становище №  СОА22-ВК08-18607/2/01.03.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, самостоятелен обект в сграда, находящ се в район ,,Връбница“.

Младен Младенов – кмет на Район „Връбница

3

Доклад № СОА23-ВК08-1797/31.01.2023 г. и становище № СОА23-ВК08-1797/3/10.03.2023 г.  относно предоставяне безвъзмездно за управление на район „Панчарево“ имот – частна общинска собственост, представляващ административна, делова сграда с идентификатор 44063.6228.2555.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, за разкриване на клуб на пенсионера и инвалида

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

4

Доклад № СОА23-ВК66-2021/21.02.2023 г. относно избор на контрольори на „ДКЦ ХІ-София“ ЕООД и „ДКЦ ХХ-София“ ЕООД

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

5

Доклад № СОА23-ВК66-2113/23.02.2023 г. относно избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ съгласно Решение № 596 от 21.07.2022 г. на СОС

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

М. Паргов

Вл. Митов

6

Доклад № СОА23-ВК66-2388/02.03.2023 г. относно избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ съгласно Решение № 316 от 12.05.2022 г. и Решение № 597 от 21.07.2022 г. на СОС

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

М. Паргов

Вл. Митов

7

Писмо № СОА23-ТД26-4000/02.03.2023 г. относно прилагане на измененията в Закона за хората с увреждания за удължаване валидността на последното издадено експертно решение /ТЕЛК/ при зареждане на превозни документи на хора с увреждания

Д. Дилчев – изп. директор на ЦГМ ЕАД

8

Разни.