Обратно Заседание № 107 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 08.03.2023 г.

Дневен ред на 107- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

08.03.2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ДИ05-165/1/24.02.2023 г. относно приемане на решение за промяна на мястото на предоставяне на социална услуга Център  за социална рехабилитация и интеграция „Свети Лазар“ от адрес: гр. София, ж. к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1, ет. 3 - дясно крило на адрес: гр. София, ж. к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1, ет. 1, ляво крило

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Докладна записка № СОА20-МЦ29-376/2/10.11.2022 г. относно състоянието на ВиК мрежата в сградата на ДКЦ ХХІХ-София ЕООД

Писмо № СОА23-ВК08-2673/15.02.2023 г- относно осигуряване на средства за спешен ремонт на ВиК инсталацията в сградата на ДКЦ ХХІХ-София ЕООД

Д-р Р. Спасова – управител

Инж. Хр. Вълчанов – зам.-кмет на р-н „Триадица“

3

Писмо № СОА22-МЦ29-629/15.12.2022 г. относно даване на съгласие от СОС за закупуване на ДМА от ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД

Д-р Г. Коларова – изп. директор

4

Писмо № СОА23-ВК66-2013/21.02.2023 г. относно съгласуване на техническа спецификация във връзка с обществена поръчка с предмет „Застраховка „Заболяване“ на служителите на Столична община (СО)“

Д-р Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Разни.

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-16836/35/02.03.2023 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с  общинска собственост на  Столична община за 2023 г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА23-ВК08-2229/07.02.2023 г. и становище № СОА23-ВК08-2229/1/20.02.2023 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на  имот – частна общинска собственост, със застроена площ от 86.19 кв.м., представляващи самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.705.271.6.2, попадащ в УПИ I “за Обществено жилищно строителство“, кв. 247, м. „Христо Смирненски – Слатина, представляващ нежилищен общински имот, за срок от 10/десет/ години на Сдружение „За Слатина“.

Г. Илиев – кмет на р-н „Слатина“

3

Доклад № СОА23-ТД26-1106/2/07.03.2023 г. относно даване на съгласие "Диагостично-консултативен център XVIII-София" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

4

Доклад № СОА23-МЦ29-96/3/07.03.2023 г. относно даване на съгласие за закупуване на Комбиниран Тоно Пахи Керато Рефрактомер модел Topcon ТРК -2 П за нуждите на МБАЛ Св. Йоан Кръстител

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов