Обратно Заседание № 106 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 22.02.2023 г.

Дневен ред на 106- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

22.02.2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА20-ВК66-4835/40/13.02.2023 г. относно приемане на Общински годишен план за младежта 2023 и Отчет за изпълнението на дейностите на Общинския годишен план за младежта за предходната 2022 година.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА23-ВК66-1887/16.02.2023 г. относно даване на съгласие за подписване на меморандум за сътрудничество между Столична община и Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България.

Георги Георгиев, Малина Едрева

3

Доклад и становище№ СОА22-ВК08-16455/3/10.02.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на обекти,  публична общинска собственост - лекарски кабинети, стоматологичен кабинет и лаборатория,  разположени  в двуетажна сграда с идентификатор 44063.6226.3543.1, с предназначение – здравно заведение в с. Лозен,  район „Панчарево“, за срок от пет години.

Николай Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

4

Доклад № СОА23-ВК66-1879/16.02.2023 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки, до приемане на Сборен бюджет на Столична община за  2023 г.

д-р Антон Койчев, д.м., Малина Едрева,

Милка Христова, д-р Дончо Барбалов

5

Доклад № СОА23-МЦ29-28/1/08.02.2023 г. относно продължаване на срока за погасяване на отпуснати заеми от Столична община на „Медицински център I - Банкя“ ЕООД – в ликвидация.

Д-р А. Койчев,дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад № СОА21-ВК66-11619/2/16.02.2023 г. относно осигуряване на финансови средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори.

Георги Георгиев

Малина Едрева

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев

Милка Христова

Ирина Йорданова

7

Писмо № СОА23.МЦ29-96/08.02.2023 г. относно даване на съгласие за закупуване на Комбиниран Тоно Пахи Керато Рефрактомер модел Topcon ТРК -2 П за нуждите на МБАЛ Св. Йоан Кръстител

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ЕАД

8

Писмо № СФИ23-МЦ29-7/17.01.2023 г. относно състояние на сградата, находяща се в гр. София, УПИ ІІІ-13, кв. 20, м. „ГГЦ Зона Г-14“, ул. Екзарх Йосиф № 59

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Докладна записка № СОА22-МЦ29-643/23.12.2022 г. относно даване на разрешение за подмяна на дограмата на сградата на ДКЦ ХХV-София ЕООД

Д-р Ст. Карамфилов - управител

10

Писмо № СОА23-НЦ62-62/1/24.01.2023 г. относно съдействие за организиране и провеждане на Турнир за деца със синдром на Даун

Гергин Ангелов – председател на сдружение „Бадминтон клуб Ракет Спийд

11

Покана № СОА23-МЦ29-89/06.02.2023  г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия –27.02.2023 г., 09.00 ч.

Л. Асенова – управител на ДКЦ ХХ-София ЕООД

12

Покана № СОА23-МЦ29-113/15.02.2023  г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия –06.03.2023 г., 13.00 ч.         

Д-р А. Мишева – управител на МЦ ХХХІ ЕООД

13

Доклади за СФУК №№ СОА22-ДИ04-4450/86/02.02.23г.

Изп. Директори на общински лечебни заведения

14

Отчети №№ СФИ22-ТД26-144/682/14.02.2023 г., СФИ22-ТД26-144/675/08.02.2023 г., СФИ22-ТД26-144/674/08.02.2023 г., СОА23-МЦ29-98/08.02.2023г., СОА19-МЦ29-62/5/08.02.2023 г., СФИ22-ТД26-144/668/06.02.2023 г., СОА23-ГР94-478/02.02.23 г., СОА20-МЦ29-510/8/ 02.02.23 г., СОА22-МЦ29-43/4/31.01.2023 г., СОА21-ТД26-1021/7/31.01.23 г., СОА21-ГР94-2435/8/31.01.23 г.

Контрольори на ОЛЗ

15

Разни.