Обратно Заседание № 105 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 08.02.2023 г.

Дневен ред на 105- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

08.02.2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-1342/02.02.2023 г. относно даване на съгласие за сключване на Меморандум за сътрудничество относно общи усилия и действия с цел подкрепа на пострадалите от домашно насилие между общински болници и фондация „Асоциация Анимус“.

Георги Георгиев, Малина Едрева, Диян Стаматов,

д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Грети Стефанова

2

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-891/23.01.2023 г. относно даване на съгласие Униврситетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев,дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

3

Доклад № СОА22-МЦ29-602/2/25.01.2023 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХХV-София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична централа

Д-р А. Койчев,дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

4

Доклад № СОА22-МЦ29-623/2/02.02.2023 г. относно даване разрешение на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД да сключи споразумение по гр. д. № 9658/2011 г. по описа на Софийски градски съд.

Д-р А. Койчев,дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

5

Доклад № СОА22-МЦ29-576/3/02.02.2023 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Дентален център II - София“ ЕООД.

Д-р А. Койчев,дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад № СОА23-МЦ29-20/2/02.02.2023 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център  XVI - София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.

д-р Антон Койчев, д.м.,

Милка Христова, Дончо Барбалов

7

Доклад № СОА23-МЦ29-59/2/02.02.2023 г. относно даване съгласие „Диагностично – консултативен център XI - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, нова система за дигитализиране на рентгенови образи.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

8

Писмо № СОА23-МЦ29-18/11.01.2023 г- относно даване на разрешение на „Топлофикация София“ ЕАД за сключване на съдебна и/или извънсъдебна спогодба, с която се опрощава дълг на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Проф. Йонков – изп. директор

9

Докладна записка № СОА23-МЦ29-73/26.01.2023 г. за вземане на решение за гратисен период от една година за изплащане на задължение по договор за заем

Д-р Р. Спасова – управител на ДКЦ ХХІХ-София ЕООД

10

Писмо № СОА23-МЦ29-84/02.02.2023 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на обект, състоящ се от помещения № 28 и № 29, находящи се на І-ви етаж в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков - управител

11

Писмо № СОА23-ТД26-1106/23.01.2023 г. за даване на разрешение за закупуване на автоклав със собствени средства

Д-р И. Попов – управител на ДКЦ ХVІІІ-София ЕООД

12

Покана № СОА23-МЦ29-83/01.02.2023  г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 06.02.2023 г., 10.00 ч.

Д-р М. Димов – управител на ДКЦ ХІV-София ЕООД

13

Покана № СОА23-МЦ29-77/27.01.2023  г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 21.02.2023 г., 10.00 ч.

Д-р С. Лазарова – управител на ДКЦ ХХІV-София ЕООД

14

Покана № СОА23-МЦ29-86/03.02.2023  г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 17.02.2023 г., 10.00 ч.

Д-р Сл. Славчев – управител на ДКЦ VІІІ-София ЕООД

15

Доклади за СФУК №№ СФИ22-ТД26-7787/1/05.01.23г.,СФИ22-ТД26-7787/3/06.01.23г., СОА22-ДИ04-4450/25/16.01.23г., СОА23-МЦ29-31/16.01.23г., СОА23-МЦ29-33/16.01.23г., СФИ22-ТД26-7787/5/16.01.23г., СФИ22-ТД26-7787/7/16.01.23г., СФИ22-ТД26-7787/12/17.01.23 г., СФИ22-ТД26-7787/13/17.01.23г., СФИ22-ТД26-7787/15/17.01.23г., СФИ22-ТД26-7787/16/17.01.23г., СФИ22-ТД26-7787/17/17.01.23г., СОА23-МЦ29-52/18.01.23 г., СФИ22-ТД26-7787/20/18.01.23 г., СФИ22-ТД26-7787/21/18.01.23г.,СФИ22-ТД26-7787/23/19.01.23 г., СФИ22-ТД26-7787/24/19.01.23г., СФИ22-ТД26-7787/25/19.01.23г., СОА22 - ДИ04 – 4450 /36/20.01.2023г.,СОА22-ДИ04-4450 /37/ 20.01.2023 г., СФИ21-ТД26-6757/40/20.01.2023 г., СФИ22-ТД26-7787/29/20.01.2023 г., СФИ22-ТД26-7787/30/20.01.2023г.,СФИ22-ТД26-7787 /31/20.01.2023 г., СФИ22-ТД26-7787 /32/ 20.01.2023 г., СФИ22-ТД26-7787/36/20.01.2023 г., СФИ22-ТД26-7787/37/23.01.2023 г., СФИ22-ТД26-7787/38/24.01.2023 г., СФИ22-ТД26-7787 /39/24.01.23г., СФИ22-ТД26-7787/40/24.01.23г., СФИ22-ТД26-7787/41/24.01.23г., СФИ22-ТД26-7787/43/26.01.23г. 

Изп. директори и управители на общински лечебни заведения

16

Отчети №№ СОА23-МЦ29-72/25.01.2023 г., СОА23-ГР94-383/26.01.2023 г., СОА17-ГР94-4953/37/27.01.2023 г., СОА21-МЦ29-292/7/27.01.2023г.,  СОА21-ТД26-5000/3/30.01.23 г., СОА20-МЦ29-513/9/31.01.23 г., СОА22-МЦ29-205/3/31.01.23 г., СОА22-МЦ29-210/3/31.01.2023 г., СФИ22-ТД26-144/643/31.01.23 г., ДФИ22-ТД26-144/654/31.01.23 г.,

Контрольори на ОЛЗ

17

Разни.

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-1439/06.02.2023 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Писмо № СОА23-НЦ62-46/1/21.01.2023 г. относно оказване на подкрепа по програмите на Уницеф за децата на България

В. Милова – секретар на СО

Стела Стоянова – Уницеф България

 

Видеоизлъчване 

Протокол