Обратно Заседание № 103 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 11.01.2023 г. 12,00 ч.

Дневен ред на 103- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

11.01.2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА22-ВК66-15577/20.12.2022 г. относно изменение на Решение № 966 на Столичния общински съвет прието на заседание, проведено на 15.12.2022 г. по Протокол № 67/15.12.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на район "Овча Купел" на общински имот- сграда находища се в кв. „Горна баня”, ул. „Каменица" № 2. за разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида

Татяна Георгиева – общински съветник

2

Доклад № СОА22-МЦ29-523/3/20.12.2022 г. относно отсрочване и разсрочване на публични общински вземания за местен Данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 200105779, на основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ.

Д-р Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15519/19.12.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Дентален център II - София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

4

Писмо № СОА22-МЦ29-642/22.12.2022 г. относно даване на съгласие за закупуване на ново поколение висок клас дигитален анестезиологичен апарат във връзка с високоспециализирана дейност на „Отделение по анестезиология и интензивно лечение“ при Университетска Първа МБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

5

Писмо – запитване № СОА22-МЦ29-641/22.12.2022 г. относно даване на съгласие за сключване на временен договор за изкупуване на произвежданата електрическа енергия с търговец на електрическа енергия и даване на указания относно процедура по сключване на договор за изкупуване на произвежданата електрическа енергия с търговец на електрическа енергия.

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ ХІІ-София ЕООД

6

Справка СФИ22-ВК66-196/27/14.12.2022 г. относно основните финансово-икономически показатели и отчети за изпълнение на бизнес плана на общинските търговски дружества за деветмесечието на 2022 г., справки за възнагражденията на техните управителни и контролни органи за трето тримесечие на 2022 г.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Покана № СОА23-МЦ29-4/04.01.2023  г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 24.01.2023 г., 10.00 ч.

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

8

Покана № СОА23-МЦ29-8/04.01.2023  г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 25.01.2023 г., 09.00 ч.

А. Христов – управител на ДКЦ ХV-София ЕООД

9

Разни.

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА23-ВК66-120/05.01.2023 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ВК08-17658/01.12.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-17658/1/19.12.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост в село Пасарел, район „Панчарево“

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

3

Доклад № СОА22-МЦ29-607/2/10.01.2023 г. относно даване на съгласие Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев,дм

д-р Веселин Милев

д-р Дончо Барбалов

4

Доклад № СОА22-МЦ29-603/2/10.01.2023 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХХV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев,дм

д-р Веселин Милев

д-р Дончо Барбалов