Обратно Заседание № 104 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 25.01.2023 г.

Дневен ред на 104- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

25.01.2023 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-778/19.01.2023 г. относно приемане на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2023 г. и приемане на отчет за изпълнението на Оперативната програма на Столичния общински съвет за 2022 г.

Георги Георгиев – председател на СОС

2

Доклад № СОА22-ВК66-13950/2/10.01.2023 г. относно даване на съгласие Столична община да кандидатства с проектно предложение „Бъдеще за децата - София“ по процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА22-ВК08-15827/28.10.2022 г. и становище № СОА23-ВК66-446/12.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имот (сгради) -  публична общинска собственост, находящ се на територията на СО- район ,,Кремиковци“.

Л. Донкова – кмет на р-н „Кремиковци“

4

Доклад № СОА23-ВК66-770/19.01.2023 г. относно даване на съгласие за присъединяване на общински болници към Меморандум за сътрудничество, касаещ превенция и отговор към домашното насилие и помощ за жертвите за предотвратяване на рецидиви в случаите на домашно насилие.

Георги Георгиев, Малина Едрева, Диян Стаматов,

д-р Антон Койчев, д.м.,

Милка Христова, Грети Стефанова

5

Доклад № СОА23-ВК66-749/19.01.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

6

Писмо № СОА23-МЦ29-59/19.01.2023 г. относно даване на съгласие за закупуване на CR система със собствени средства

Т. Евтимова – управител на ДКЦ ХІ-София ЕООД

7

Писмо – предложение № СОА23-МЦ29-39/17.01.2023 г. относно вземане на решение за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, включен в капитала на ДКЦ ІІ-София ЕООД, за срок от 5 години

Д-р Д. Драгиев - управител

8

Писмо № СОА23-МЦ29-20/11.01.2023 г- относно съдействие за непогасени задължения за ползвана електроенергия

Д-р Й. Георгиева – управител на ДКЦ ХVІ-София ЕООД

9

Справка СФИ22-ВК66-196/31/18.01.2023 г. относно Решение № 31 по Протокол 46/25.01.2018 г. на СОС

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

10

Покана № СОА23-МЦ29-22/12.01.2023  г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 31.01.2023 г., 14.00 ч.

Д-р Б. Петров – изп. директор на МБАЛ „Княгиня Клементина“ ЕАД

11

Покана № СОА23-МЦ29-48/18.01.2023  г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 08.02.2023 г., 10.00 ч.

Доц. Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

12

Писмо № СОА23-НЦ62-55/20.01.2023 г. относно партньорство за организиране и провеждане на спортно-озравителен лагер за деца със синдром на Даун, аутизъм и интелектуални затруднения

Сдружение „Спортен клуб „СОП, СПОРТ и Самбо за развитие“

13

Жалба № СОА22-ГР94-2327/2022 г. относно постоянен силен шум от инсталация за отопление, вентилация и климатизация

Граждани, живущи на ул. Карнеги № 3, бул. „Проф. Фр. Нансен“ № 39 и № 41

14

Разни.

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-15829/1/17.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имоти (сгради) -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО- район ,,Кремиковци“.

Л. Донкова – кмет на р-н „Кремиковци“

 

Видеоизлъчване

Протокол