Обратно Заседание № 102 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 14.12.2022 г. 12,00 ч.

Дневен ред на 102- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

14.12.2022 г., 12,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА22-ВК66-13910/3/06.12.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на район „Овча купел“ на общински имот – сграда находяща се в кв. „Горна баня“, ул. „Каменица“ № 2 за разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида.

Татяна Георгиева – общински съветник

2

Доклад № СОА22-ВК08-15432/2/28.11.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-15432/2/28.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, находяща се в с. Подгумер, ул. „Стара планина“ № 23Б., район ,,Нови Искър“.

Даниела Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

3

Доклад № СОА22-ВК66-14003/18.11.2022 г. относно приемане на годишен план-график за 2023 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

4

Доклад № СОА22-ВК66-14874/06.12.2022 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.004-0047-C03 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

5

Доклад № СОА22-МЦ29-490/3/06.12.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 години.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад № СОА22-МЦ29-561/2/07.12.2022 г. относно даване на съгласие Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД – гр. София да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

И. Йорданова

7

Доклад № СОА22-МЦ29-542/2/07.12.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център XV - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

8

Доклад № СОА22-МЦ29-489/1/08.12.2022 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център XVI- София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център I - Банкя“ ЕООД – в ликвидация.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Ст. Марков

Б. Димитров

9

Писмо № СОА22-МЦ29-596/02.12.2022 г. относно законосъобразно разпореждане с недвижим имот

Доц. д-р А. Иванов – изп. директор на ІV МБАЛ-София ЕАД

10

Докладна № СОА22-МЦ29-571/24.11.2022 г. относно молба за съдействие

Д-р Г. Зографски – управител на ДЦ ІІ-София ЕООД

11

Писмо № СОА22-МЦ29-576/28.11.2022 г. относно целево предоставяне на финансови средства

Д-р Г. Зографски – управител на ДЦ ІІ-София ЕООД

12

Писмо № СОА22-МЦ29-607/07.12.2022 г. относно даване на съгласие за закупуване на фундус камера Canon CX-1 във връзка с високоспециализираната дейност на отделение по очни болести при УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

13

Доклад № СОА22-МЦ29-603/07.12.2022 г. относно разрешение за закупуване на хематологичен анализатор чрез доплащане със собствени средства

Д-р Ст. Карамфилов – управител на ДКЦ ХХV-София ЕООД

14

Молба № СОА22-МЦ29-602/07.12.2022 г. относно поставяне на фотоволтаична система на сградата на ДКЦ ХХV-София ЕООД

Д-р Ст. Карамфилов – управител на ДКЦ ХХV-София ЕООД

15

Разни.

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-15213/12.12.2022 г. относно общинско сътрудничество за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ВК66-15088/09.12.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения - публични предприятия - търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община и удължаване на срока на договорите за възлагане на управлението на общински лечебни заведения до избора на управители, след проведен конкурс.

Д-р Антон Койчев,дм

д-р Веселин Милев

 

Видеоизлъчване

Протокол